ข่าวและประกาศ

ปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก จาก 5 ล้านบาท เป็น 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

อัพเดทวันที่ 11 ส.ค. 2564

หากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากในสถาบันการเงินดังกล่าว จะได้รับเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) คืนจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากภายใต้วงเงินคุ้มครองเงินฝากที่กำหนด โดยจะคุ้มครองในลักษณะ “1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน (ไม่ใช่ต่อ 1 บัญชี)”


วงเงินคุ้มครองเงินฝาก ที่กฏหมายกำหนด


วงเงินคุ้มครองเงินฝากถูกปรับลด รับมือแบบไหนให้ปลอดภัย


ใครบ้าง?  ได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก


ผู้ฝากที่เป็น
บุคคลธรรมดา
ได้รับความคุ้มครอง เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยจะคุ้มครองในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ของผู้ฝากแต่ละราย ในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมาคำนวณรวมกัน
ผู้ฝากที่เป็น
นิติบุคคล
เช่น บริษัท กองทุนต่าง ๆ มูลนิธิ วัด สมาคม สหกรณ์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยประเภทของเงินฝากและสถาบันการเงินที่ฝากต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก  
ผู้ฝากที่เป็น
ชาวต่างชาติ
ที่เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่อยู่ในประเทศไทย จะได้รับการคุ้มครองต่อเมื่อเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศที่เป็นเงินบาท ในประเภทที่ให้ความคุ้มครอง เว้นแต่เป็นเงินฝากใน “บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ทำอย่างไรถึงได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก

img
ผู้ฝากเงินได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝากอัตโนมัติทันที ที่เปิดบัญชี โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก
img
หากสถาบันการเงินปิดกิจการ ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝากภายใน 30 วัน ตามกระบวนการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากกำหนด
คู่มือการรับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก https://www.dpa.or.th

วงเงินคุ้มครองเงินฝากถูกปรับลด รับมือแบบไหนให้ปลอดภัย | ธนาคารกรุงไทย วงเงินคุ้มครองเงินฝากที่กฎหมายกำหนดมีเงื่อนไขอย่างไร ถูกปรับลดเป็นเท่าไหร่ และใครบ้างที่ได้รับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก อ่านได้ที่นี่