ประกันอุบัติเหตุ - ประกันภัย ไซเบอร์ ช้อปปิ้ง ชิลล์ ธนาคารกรุงไทย

ประกันภัย ไซเบอร์ ช้อปปิ้ง ชิลล์

ประกันภัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
จ่ายเบี้ยเบาๆ เริ่มต้นที่ 99 บาท
checkimg
กรณีถูกโจรกรรมเงินจากบัญชีส่วนตัวผ่านและซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่ 7 วัน
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT และ ช่องทางสาขาของธนาคารได้แล้ววันนี้

ประกันภัย ไซเบอร์ ช้อปปิ้ง ชิลล์
ข้อตกลงความคุ้มครอง


จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การโจรกรรมเงินส่วนบุคคลผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online Theft) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ฯ
5,000 20,000 50,000

2. การทุจริตในการซื้อสินค้าผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online Shopping)

 • ผู้ขอเอาประกันถูกชักจูงโดยไม่สุจริตจากบุคคลภายนอกโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ไม่ได้รับการจัดส่งสินค้าหรือบริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการตกลงส่งมอบ จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ฯ
3,000 6,500 9,000
จำนวนเงินเอาประกันสูงสุดต่อปี
5,000 20,000 50,000
เบี้ยประกันภัยรวมต่อราย ต่อปี
99 209 399

หมายเหตุ :

 1. แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ไม่คุ้มครองการกระทำผิดทางอาญา การทุจริต ความประมาท การกระทำโดยเจตนา หรือการกระทำโดยประสงค์ร้ายใด ๆ ของผู้ขอเอาประกัน หรือสมาชิกในครอบครัวผู้ขอเอาประกัน หรือผู้มาเยี่ยมใด ๆ ผู้มาเยี่ยมโดยจ่ายค่าตอบแทน ลูกจ้างผู้เช่า หรือผู้เช่าช่วงของผู้ขอเอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้มาเยี่ยม ผู้มาเยี่ยมโดยจ่ายค่าตอบแทน ลูกจ้าง ผู้เช่า หรือผู้เช่าช่วงของผู้ขอเอาประกันภัย
 3. ไม่คุ้มครองการกระทำที่ไม่สุจริตของบุคคลภายนอกที่ได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้ขอเอาประกันเพื่อเข้าถึงบ้านของผู้ขอเอาประกัน หรือรหัสผ่าน หรือการรับรองการเข้าถึงอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์ บัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online Wallet) ของผู้ขอเอาประกัน
 4. ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากบัตรชำระเงินถูกโจรกรรมหรือสูญหาย
 5. ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรชำระเงินที่ออกโดยผู้ออกบัตร ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
 6. ไม่คุ้มครองการใช้ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลอนุญาตให้ใช้
ข้อควรรู้ 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ผลประโยชน์ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548