สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)

คุ้มค่าทุกวัย เบาใจค่ารักษา เริ่มต้นรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ
ให้คุณและครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างหมดห่วงไร้กังวล ด้วยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดผู้ป่วยใน ตามที่จ่ายจริง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เริ่มต้นการวางแผน
ให้คุณเบาใจกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นด้วย 5 แผนความคุ้มครอง ค่าห้องสูงสุด 6,200 บาทต่อวัน
checkimg
อุ่นใจได้มากกว่า
เพราะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินสิทธิ สูงสุดอีก 70% ทั้งค่า รักษาพยาบาลและค่าแพทย์ผ่าตัด
checkimg
ดูแลคุณอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หลังจาก เข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล
checkimg
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ของเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ (Renewal)
ในกรณีที่ไม่มี การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและสัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกัน

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)
ข้อตกลงความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)
แผนความคุ้มครอง

5 แผนความคุ้มครอง ตามค่าห้องกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ดังนี้

 • แผน 1200
 • แผน 2200
 • แผน 3200
 • แผน 4200
 • และ แผน 6200

รายละเอียดความคุ้มครองตามเอกสารแนบ

อายุรับประกันภัย
(Age at last birthday)
 • แผน 1200 แผน 2200 และ แผน 3200 :
  อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน - 70
 • แผน 4200 และ แผน 6200 :
  อายุรับประกันภัย ตั้งแต่ 11 - 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี (ต่ออายุได้ทุกปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
1 ปี (ต่ออายุได้ทุกปีจนถึงอายุ 89 ปี)
อาณาเขตความคุ้มครอง
คุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / และรายเดือน
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อควรทราบรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์