TA Enjoy Travel

ประกันเดินทาง Enjoy Travel

ประกันเดียวที่จะคุ้มครองคุณทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเดินทางข้ามทวีป
หรือเที่ยวกี่ประเทศ ก็จบใน 1 กรมธรรม์
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุด 15,000 บาท
checkimg
คุ้มครองการเดินทางล่าช้าจากการ เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน สูงสุด 8,000 บาท
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ สูงสุด 3,000,000 บาท ต่อทริป
checkimg
ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

TA Enjoy Travel
ข้อตกลงความคุ้มครอง

 กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลในตาราง

หมวด
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง ทั่วโลก*
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ความคุ้มครองหลัก
การชดเชยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางต่างประเทศ
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ* 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000
การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงหรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ* 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000
การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ* 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศ - - 50,000 100,000
ผลประโยชน์รายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ - 1,000/24ชม. 1,000/24ชม. 1,000/24ชม.
- สูงสุด 10,000 สูงสุด 20,000 สูงสุด 20,000
การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน / การเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ 50,000 100,000 150,000 200,000
การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย 50,000 100,000 150,000 200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพ กรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตร หรือบิดามารดาของผู้เอาประกันภัย - - 50,000 100,000
คุ้มครอง
กรณีไม่ได้รับความสะดวกสบาย
การบอกเลิกการเดินทาง - 10,000 30,000 50,000
ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันเดินทาง - 10,000 30,000 50,000
ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน - - 1,500 1,500
การล่าช้าของเที่ยวบิน 1,000/6ชม. 1,000/6ชม. 1,000/6ชม. 1,000/6ชม.
สูงสุด 10,000 สูงสุด 10,000 สูงสุด 30,000 สูงสุด 30,000
การพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน - - - 1,000/6ชม.
- - - สูงสุด
8,000
การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน - - 1,000/6ชม. 1,000/6ชม.
- - สูงสุด
4,000
สูงสุด
8,000
การพลาดการต่อเที่ยวบิน 1,000/6ชม. 1,500/6ชม. 2,000/6ชม. 2,500/6ชม.
สูงสุด
3,000
สูงสุด
3,000
สูงสุด
8,000
สูงสุด
12,000
ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - 1,000/6ชม. 1,000/6ชม. 1,000/6ชม.
- สูงสุด
3,000
สูงสุด 15,000 สูงสุด 15,000
คุ้มครอง
กรณีทรัพย์สิน
สูญหาย/เสียหาย
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว
2,500/ชิ้น 2,500/ชิ้น 5,000/ชิ้น 5,000/ชิ้น
สูงสุด
5,000
สูงสุด
5,000
สูงสุด 50,000 สูงสุด 50,000
การสูญเสียของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง - - 5,000 5,000
การสูญหายของเอกสารการเดินทาง - - 5,000 5,000
ความรับผิดต่อบัตรเครดิต - - - 5,000
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน - - 20,000 50,000
บริการเสริมพิเศษ บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ü ü ü ü
เงื่อนไขของการรับประกันภัย
 1. แผนประกันภัยการเดินทางนี้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 85 ปี สำหรับแผนเดินทางต่างประเทศ
 2. *จำนวนเงินเอาประกันภัยการชดเชยการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี และ 66 - 85 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
 3. ประเทศที่ไม่คุ้มครอง อิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ ซูดานเหนือ เวเนซุเอลา สาธารณรัฐไครเมีย สาธารณรัฐประชาชนดอแนตสก์ และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์
 4. แผนประกันภัยนี้ขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็นสำหรับให้การเดินทางสิ้นสุดลง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน
 5. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือเกิดขึ้นในขณะที่ (1) ไต่หน้าผา หรือ (2) ไต่เขา
  หรือปีนเขาที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 6. รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 7. รับประกันภัยโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 8. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548