ประกันภัย PA วัยใส

ประกันภัย PA วัยใส

จะซนแค่ไหนก็เอาอยู่ คุ้มครองอุบัติเหตุและโรคสุดฮิต สำหรับเด็ก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เบี้ยประกันภัยถูก
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 400,000 บาท
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ทั้งจากอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลจากโรคที่มักพบในเด็ก (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
checkimg
คุ้มครองทุนการศึกษา
กรณีบิดา มารดา เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 400,000 บาท (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

ประกันภัย PA วัยใส
ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

1.1 เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป

400,000
1.2 เนื่องจากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
200,000
1.3 เนื่องจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
200,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
20,000
3. การรักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน (IPD) จากการเจ็บป่วยด้วยโรคดังนี้ (มีระยะเวลารอคอย 15 วัน) โรคปอดอักเสบหรือปวดบวม, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน, โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus)*, ไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1), ไข้หวัดนก (Avian Influenza), โรคไข้เลือดออก, โรคมาลาเรีย , โรคอีสุกอีใส, โรคหัดและหัดเยอรมัน, โรคมือ เท้า ปาก
20,000
4. ผลประโยชน์คุ้มครองทุนการศึกษา กรณีบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป (ตามรายชื่อที่ระบุในกรมธรรม์จำนวน  1 คน)
400,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
3,590
* ไม่คุ้มครองโรคไข้หวัดธรรมดา (common cold) หรือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน หรือการติดเชื้อ Covid-19

  • คุ้มครองผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 14 วัน - 15 ปี โดยต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง
  • การเรียกร้องค่าสินไหมจากโรคในข้อ 3 จะพิจารณาจากการวินิจฉัยจากแพทย์ และ/หรือ มีผลตรวจเลือด และ/หรือ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการพิจารณา
  • เงื่อนไขและข้อยกเว้น เป็นไปตามมาตรฐานของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทกำหนด
  • กรณีชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง และเอกสารใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (Work Permit หรือวีซ่าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการ)

ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์