กรุงไทย สุขใจวัยเก๋า

กรุงไทย สุขใจวัยเก๋า

หายห่วงกับอายุที่มากขึ้น ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
อายุรับประกัน 40 – 100 ปี
ณ วันทำประกัน
checkimg
ให้ความคุ้มครองสูงถึง 1,000,000 บาท
ด้วยราคาเบี้ยประกันภัยคุ้มค่า
checkimg
ค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ
รับความคุ้มครองเพิ่ม 3 เท่า
checkimg
ให้ผลประโยชน์ครอบคลุม
ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ และค่ากายภาพบำบัด

กรุงไทย สุขใจวัยเก๋า
ข้อตกลงความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1.  ผลประโยชน์ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
-  กรณี  อุบัติเหตุทั่วไป
250,000 500,000 1,000,000
-  กรณี  การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
250,000 500,000 500,000
-  กรณี  การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
125,000 250,000 500,000
2.  ค่ารักษาพยาบาล จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- กรณี อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
- กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000 30,000 50,000
3.  ค่ารักษาพยาบาล กระดูกแตกหัก จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง *จ่ายผลประโยชน์ เพิ่มเติม จากข้อ 2.
- กรณี  อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
- กรณี  อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
10,000 30,000 50,000
4.  การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ หากแพทย์ลงความเห็น และสั่งว่ามีความจำเป็นต้องได้รับบริการการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
- กรณี เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย
1,000 1,500 2,500
- กรณี พักฟื้นที่บ้าน ติดต่อจาก การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย
500 1,000 2,000
5.  ค่ากายภาพบำบัดระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน หรือแพทย์สั่งให้ต้องกลับมาทำกายภาพบำบัด ภายใน 30 วัน หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ สูงสุด 10 ครั้ง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย
1,000 3,000 5,000
6. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ (เพิ่มเติมจากข้อ 1)
100,000 100,000 100,000
7.  เงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ ต่อเดือน สูงสุด 12 เดือน
10,000/เดือน 15,000/เดือน 20,000/เดือน
สูงสุด
120,000
สูงสุด
180,000
สูงสุด
240,000
8. การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบต่อเนื่องติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป จ่ายผลประโยชน์ สูงสุด 1 ครั้ง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
2,500 5,000 10,000
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวม (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
1,900 3,100 7,300
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
5,300 8,500 20,400
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
8,500 13,700 32,800
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี
11,500 18,500 44,500

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเงื่อนไข
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกันภัย
40 - 100 ปีบริบูรณ์
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
  1. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
  2. ต้องมีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทยเท่านัน
เงื่อนไขอื่นๆ
  1. ซื้อได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน
  2. ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548