เรื่องเด่น

รับโค้ดส่วน Shopee เพียงสมัครบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี

อัพเดทวันที่ 2 ก.ค. 2567

พิเศษ! รับสิทธิ์กดรับโค้ดส่วนลด
Shopee มูลค่า 150 บาท
เมื่อสมัครบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT
ระหว่างวันที่ 12 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67


สมัครบัตรเดบิตผ่าน
Krungthai NEXT

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับการรับสิทธิ์โค้ดส่วนลด Shopee

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ารายใหม่ ที่สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี (“บัตรฯ”) ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 0.01 น. ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) จะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee  มูลค่า 150 บาท  (“โค้ดส่วนลด”) ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารจะดำเนินการมอบโค้ดส่วนลด ให้กับลูกค้าที่สมัครตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ภายใน 30 วันทำการ หลังจากเดือนที่ลูกค้าสมัครบัตร ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ของธนาคาร เช่น หากลูกค้าสมัครบัตรในเดือนกรกฎาคม ลูกค้าจะได้รับ โค้ดส่วนลด ภายใน 30 วันทำการ หลังจบเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ "วันทำการ" หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน
 • โค้ดส่วนลด ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567  โดยสามารถใช้ผ่าน แอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 • จำกัดการรับโค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์/ 1 บัญชีผู้ใช้ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้บริการ LINE Krungthai Connext และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคาร และลูกค้าจะต้องยังคงสถานะเป็นผู้ถือบัตรฯปกติ และยังคงสถานะการใช้บริการ LINE Krungthai Connext และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคาร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงขณะที่ธนาคารทำการส่งมอบโค้ดส่วนลดให้แก่ลูกค้า โดยจะต้องไม่ปิดกั้นการรับข้อความ ตลอดระยะเวลาดังกล่าว
 • กรณีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคาร หรือปิดกั้นการรับข้อความ หรือลบข้อความ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการส่งมอบ โค้ดส่วนลด โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการส่งมอบผ่านช่องทางอื่นใดได้ และลูกค้าไม่สามารถขอแลกเปลี่ยน / ชดเชย / โอน / คืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของโค้ดส่วนลด ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคาร และ/หรือ Shopee ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิก รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารและ/หรือ Shopee กำหนดเว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารและ/หรือ Shopee ไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ/หรือ Shopee เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการที่ซื้อ/ใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย และ/หรือ สินค้า/ บริการจาก Shopee ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือจากการซื้อหรือใช้บริการแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของ Shopee  หรือหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อ Shopee /ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ Shopee กำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตกรุงไทย และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXTได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือ เว็บไซต์ธนาคาร https;//krungthai.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ โค้ดส่วนลด Shopee

 • โค้ดส่วนลด 150 บาท สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / คน / โค้ดส่วนลด และ ใช้ได้กับแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 • ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ ยกเว้น สินค้าตั๋วและบัตรกำนัล, นมผงสำหรับเด็กสูตร 1 และ 2, ทองคำแท่ง, ทองคำแผ่น, สร้อยคอทองคำ, แหวนทองคำ, ต่างหูทองคำ, สร้อยข้อมือทองคำ, เพชร, สร้อยคอเพชร, แหวนเพชร, ต่างหูเพชร, สร้อยข้อมือเพชร, และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย
 • โค้ดส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ ธนาคาร และ Shopee (Thailand) กำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee ผ่านช่องทางแชทบนแอปพลิเคชันตลอด 24 ชั่วโมง

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก