บัญชีฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) 3 สกุล

อัพเดทวันที่ 10 ก.ค. 2567

เมื่อฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทบัญชีฝากประจำสกุล US Dollar (USD) ระยะเวลา 4 เดือน, สกุล Euro (EUR) และสกุล Pound Sterling (GBP) ระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ

สำหรับลูกค้าบุคคลรับเอกสิทธิ์เหนือระดับ

ยกระดับสู่สถานะสมาชิกพิเศษ (Fast Track) เมื่อมียอดเงินฝากสะสมเข้าบัญชีฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุล US dollar ระยะเวลา 4 เดือน, สกุล Euro หรือสกุล Pound Sterling ระยะเวลา 3 เดือน

รับสิทธิประโยชน์ด้านการเงินและด้านไลฟ์สไตล์ตามแต่ละสถานะสมาชิก พร้อมต่อยอดความมั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ หุ้นกู้อนุพันธ์ต่างๆ หุ้นต่างประเทศ หรือกองทุนเด่นจาก บลจ.ชั้นนำ ฯลฯ

สกุลเงิน

สถานะสมาชิก Krungthai Iconic

สถานะสมาชิก Krungthai Precious+

USD

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 - 149,999 USD

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 150,000 USD

EUR

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 26,000 - 129,999 EUR

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 130,000 EUR

GBP

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 22,000 - 109,999 GBP

ยอดเงินฝากตั้งแต่ 110,000 GBP


ช่องทางรับฝาก

 • โอนเงินสกุล USD, EUR, GBP จากต่างประเทศ (Inward Remittance)
 • โอนเงินสกุล USD, EUR, GBP จาก FCD ต่างธนาคาร ภายในประเทศ
 • ใช้เงินบาท ซื้อเงิน USD, EUR, GBP เพื่อฝากเข้าบัญชี
 • โอนเงินระหว่างบัญชี (FCD) ของตนเองภายในธนาคาร
 • ฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศสกุล USD, EUR, GBP
 • Draft/Cheque ต่างประเทศสกุล USD, EUR, GBP

ช่องทางลงทะเบียนรับอัตราดอกเบี้ย USD 5.20% ต่อปี, EUR 3.25% ต่อปี หรือ GBP 4.60% ต่อปี

 • สาขาเจ้าของบัญชี
 • Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 (ลูกค้าบุคคล)
 • Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999 (ลูกค้าธุรกิจ)

รายการส่งเสริมการขาย

รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อฝากเงินสกุล USD, สกุล EUR หรือสกุล GBP เข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ที่ธนาคารกรุงไทย ประเภทเงินฝากประจำสกุล USD , สกุล EUR หรือสกุล GBP รับดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ

 • ฝากเงินสกุล USD ระยะเวลา 4 เดือน ประเภทเงินฝากประจำ รับอัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี
 • ฝากเงินสกุล EUR ระยะเวลา 3 เดือน ประเภทเงินฝากประจำ รับอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
 • ฝากเงินสกุล GBP ระยะเวลา 3 เดือน ประเภทเงินฝากประจำ รับอัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 (ตามเวลาประเทศไทย) โดยลูกค้าต้องทำรายการตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด


ขั้นตอนการฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน สกุล USD, บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน สกุล EUR หรือ GBP ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

 1. ลูกค้าต้องมีบัญชี FCD ประเภทบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD คู่กับบัญชี FCD ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สกุล USD, ลูกค้าต้องมีบัญชี FCD ประเภทบัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR คู่กับบัญชี FCD ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สกุล EUR หรือ ต้องมีบัญชี FCD ประเภทบัญชีเงินฝากประจำสกุล GBP คู่กับบัญชี FCD ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สกุล GBP
 2. การเปิดบัญชี ประเภทบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชี FCD ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ต้องเป็นสาขาเดียวกันเท่านั้น
 3. ลูกค้าต้องแจ้งการลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมแคมเปญ โดยลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประจำ และ บัญชีออมทรัพย์ ทั้ง 2 บัญชีแล้ว กรุณาติดต่อ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 (ลูกค้าบุคคล) Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999 (ลูกค้าธุรกิจ) หรือติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีที่ลูกค้าเปิดบัญชี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดำเนินการลงทะเบียนให้ ตามวันและเวลาทำการของธนาคาร
 4. ไม่กำหนดวงเงินและไม่จำกัดวิธีการในการฝาก (เป็นไปตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร)
 5. เมื่อได้รับข้อมูลลงทะเบียนจากสาขา/Krungthai Contact Center แล้ว ทีม Support Remittance ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ (โทร 02-208-4910 ถึง 4916) จะทำการ Set up Profile ลูกค้า เพื่อพร้อมรับกรณีฝากเงินแบบรับโอนเงิน EUR หรือ GBP จากต่างประเทศหรือจากต่างธนาคารภายในประเทศต่อไป
 6. การโอนเงินสกุล USD, EUR หรือ GBP ต่างธนาคารภายในประเทศ และโอนเงินต่างประเทศสกุล USD, EUR หรือ GBP ขาเข้า ต้องระบุ SWIFT Code : KRTHTHBK พร้อมใส่เลขที่บัญชีเงินฝากประจำสกุล USD, EUR หรือ GBP โดยลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD, EUR หรือ GBP ได้ในวันทำการถัดไป หลังจากวันที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จ ทั้งนี้ “วันทำการ” หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
  • เมื่อมีรายการรับโอนเข้ามายังบัญชีของลูกค้า ธนาคารจะดำเนินการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยัน (Confirm) รายการ
  • เมื่อลูกค้ายืนยัน (Confirm) รายการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD ประเภท 4 เดือน, EUR หรือ GBP ประเภท 3 เดือน
  • กรณีลูกค้ามีเงินโอนเข้าบัญชีอื่นๆ เช่น มีรายการเงินโอนสั่งเข้าบัญชีออมทรัพย์ แต่ได้แจ้งความจำนงที่จะนำฝากตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ไว้แล้ว ลูกค้าต้องทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีมายังทีม Support Remittance ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ เพื่อดำเนินการโอนเข้าบัญชีฝากประจำต่อไป
  • กรณีใช้เงินบาทซื้อ USD, EUR หรือ GBP เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD, EUR หรือ GBP หรือกรณีต้องการขายเงิน USD, EUR หรือ GBP เข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทเมื่อครบกำหนด ให้ลูกค้าแจ้งความจำนงกับสาขาที่มีบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD, EUR หรือ GBP และให้สาขาติดต่อ ทีม Corporate FX sales ที่เบอร์ 02-208-4646 เพื่อขออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ และดำเนินการรับฝาก-ถอนบัญชีฯ ต่อไป
  • การรับฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศฝากได้ไม่เกินวันละ USD 15,000 หรือเทียบเท่า ต่อผู้ฝาก แต่ละราย หรือไม่เกินจำนวนเงินตามที่ผู้ฝากยื่นเอกสารหลักฐานการนำเข้าจากต่างประเทศ หรือ ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับจาก Money Changer (นิติบุคคลรับอนุญาต) โดยแสดงหลักฐานที่มาของเงิน
  • ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงว่า เมื่อครบกำหนดการฝากบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD ประเภท 4 เดือน, EUR หรือ GBP ประเภท 3 เดือนแล้ว จะให้โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุล USD, EUR หรือ GBP หรือตามความประสงค์ของลูกค้า กรณีลูกค้าไม่แจ้งความจำนงใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อระยะฝาก (Renew) บัญชีเงินฝากประจำสกุล USD 4 เดือน, EUR หรือ GBP 3 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ครบกำหนด เช่น 0% ต่อปี

เงื่อนไขและข้อกำหนดรายการส่งเสริมการขาย การรับฝากเงินบัญชีเงินฝากประจำ FCD ระยะเวลา 4 เดือน สกุล USD, ระยะเวลา 3 เดือน สกุล EUR หรือ GBP สำหรับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ ของธนาคารกรุงไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

 1. สกุลเงินที่ร่วมรายการ : สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD), สกุลเงินยูโร(EUR) และ ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร(GBP) เท่านั้น
 2. ไม่กำหนดวงเงินและไม่จำกัดวิธีการในการฝาก (เป็นไปตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร)
 3. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 4. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเปิดบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีออมทรัพย์ ต้องเป็นสาขาเดียวกันเท่านั้น
 5. ลูกค้าจะต้องดำเนินการแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อรับอัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี สำหรับสกุล USD 4 เดือน, รับอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี สำหรับ EUR 3 เดือน หรือรับอัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี สำหรับ GBP 3 เดือน ที่สาขาเจ้าของบัญชี หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือน กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนด จะถูกปรับ 2% ของอัตราดอกเบี้ย
 8. ค่าธรรมเนียมการฝากและการถอนเงินเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • กรณีฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ คิดค่าธรรมเนียม 1% จากยอดที่ฝาก ขั้นต่ำ 500.-บาท
  • กรณีถอนเพื่อรับเป็นธนบัตรต่างประเทศ คิดค่าธรรมเนียม 1% จากยอดที่ถอน ขั้นต่ำ 500.-บาท
 9. กรณีใช้เงินบาทซื้อ USD, EUR หรือ GBP เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD, EUR หรือ GBP หรือกรณีต้องการขายเงิน USD, EUR หรือ GBP เข้าบัญชีเงิน ฝากสกุลเงินบาทเมื่อครบกำหนด ให้ลูกค้าแจ้งความจำนงกับสาขาที่มีบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD, EUR หรือ GBP เพื่อขออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ และดำเนินการรับ ฝาก-ถอนบัญชีฯ ต่อไป
 10. กรณีฝากด้วย Draft/Cheque สกุลเงิน USD รับได้เฉพาะการรับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ (FCP) เท่านั้น ในกรณี Draft/Cheque ดังกล่าวเป็นประเภทตั๋วเงินต่างประเทศที่ต้องส่งเรียกเก็บฯ (OFBC) ธนาคารงดรับชั่วคราว
 11. กรณีเงินโอนสกุล USD, EUR หรือ GBP เข้าจากต่างประเทศ หรือโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุล USD, EUR หรือ GBP จากต่างธนาคารภายในประเทศ ธนาคารจะโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า เพื่อยืนยัน (Confirm) รายการ เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล USD, EUR หรือ GBP ประเภทระยะเวลา 3 เดือน
 12. เมื่อครบกำหนดการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุล USD, EUR หรือ GBP หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งความจำนง หากลูกค้าไม่แจ้งความจำนง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อระยะฝาก (Renew) บัญชีเงินฝากประจำสกุล USD, EUR หรือ GBP ระยะเวลา 3 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ครบกำหนด
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 14. เงื่อนไขและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดติดตามจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 15. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 16. ลูกค้าสามารถศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111