เรื่องเด่น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2567

อัพเดทวันที่ 13 พ.ค. 2567

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
บริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

เตรียมเสนอขาย หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2567
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "AA-" แนวโน้ม "คงที่"
และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A"
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก
[5.90 - 6.10]% ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)
(ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + [⚫]%)

เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

คาดว่าจะเปิดจองซื้อ
วันที่ 1-4 กรกฏาคม 2567

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111


คำเตือน: หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ปกติ โดยมีความเสี่ยงที่ระดับ 7 จากทั้งหมด 8 ระดับ I การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความ เข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ I ไม่เสนอขายให้กับผู้เยาว์ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน