เรื่องเด่น

บัตรเดบิต Krungthai FUN X Mastercard PayDay x AirAsia Points

อัพเดทวันที่ 8 พ.ค. 2567

บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด และบัตรเดบิต Krungthai FUN เมื่อจองเที่ยวบินแอร์เอเชีย ผ่าน AirAsia MOVE และชำระผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67


รับสูงสุด
10,000 AIRASIA POINTS*

ใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ

รับ AirAsia Points

6,000 – 14,999 บาท

3,000 Points

15,000 – 26,999 บาท

6,000 Points

ตั้งแต่ 27,000 บาทขึ้นไป

7,000 Points

พิเศษ! รับเพิ่ม 3,000 AirAsia Points เมื่อจองเที่ยวบินแอร์เอเชียแบบ PREMIUM FLEXข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิพิเศษ/กิจกรรมสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรเดบิต Krungthai FUN (“ลูกค้า”)ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อจองเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชีย (รหัสสายการบิน FD) ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของ AirAsia (“ผู้จัดกิจกรรม”) ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – วันที่ 30 มิถุนายน 2567  (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • ลูกค้าจะได้รับคะแนนโบนัสแอร์เอเชีย (AirAsia points) ตามยอดการใช้จ่ายสะสมต่อหมายเลขการจอง สำหรับการจองเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชีย ในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ AirAsia โดยคะแนนที่ลูกค้าจะได้รับขึ้นอยู่กับยอดใช้สะสมดังนี้ :
      1) ยอดการใช้จ่าย 6,000 บาท - 14,999 บาท จะได้รับคะแนนโบนัสแอร์เอเชีย 3,000 คะแนน
      2) ยอดการใช้จ่าย 15,000 บาท - 26,999 บาท จะได้รับคะแนนโบนัสแอร์เอเชีย 6,000 คะแนน
      3) ยอดการใช้จ่ายมากกว่า 27,000 บาท จะได้รับคะแนนโบนัสแอร์เอเชีย 7,000 คะแนน
 • ลูกค้าจะได้รับคะแนนโบนัสแอร์เอเชียเพิ่มเติม 3,000 คะแนน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียแบบ Premium Flex โดยจำกัดคะแนนโบนัสแอร์เอเชียเพิ่มเติมสูงสุด 3,000 คะแนนต่อสมาชิกตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • วิธีการรับสิทธิ์ ลูกค้าจะต้องมีบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียที่ถูกต้อง และใช้งานได้ (ได้สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสมาชิกที่ดำเนินการโดยผู้จัด “airasia rewards”) และมีหมายเลขการลงทะเบียนเฉพาะ ที่เรียกว่า “รหัสสมาชิกแอร์เอเชีย” ที่ออกให้โดยผู้จัดกิจกรรม ในกรณีที่ยังไม่มีรหัสสมาชิกในขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการสมัครสมาชิกแอร์เอเชียที่ airasia Super App หรือที่แอร์เอเชียเว็บไซต์ (https://www.airasia.com/en/gb) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  ในกรณีที่มีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปแล้ว ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับคะแนนโบนัสแอร์เอเชีย
 • ลูกค้าร่วมสามารถทำการจองเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียได้หลายรายการ เพื่อรับคะแนนโบนัสแอร์เอเชียตามลำดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคะแนนโบนัสแอร์เอเชียที่ได้รับการจัดสรรภายใต้กิจกรรมนี้
 • คะแนนโบนัสแอร์เอเชียจะมอบให้ตามลำดับก่อนหลัง และขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจัดสรรคะแนนโบนัสแอร์เอเชียทั้งหมด 2,300,000 คะแนนภายใต้กิจกรรมนี้
 • คะแนนโบนัสแอร์เอเชียที่ได้รับจากกิจกรรมนี้จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ภายใน 60 วันทำการหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม (หรือเวลาอื่นใดที่ผู้จัดเห็นสมควร) โดยขึ้นอยู่กับรายการที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือยกเลิก
 • คะแนนโบนัสแอร์เอเชียจะสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากที่คะแนนโบนัสแอร์เอเชียถูกโอนให้ในบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียของลูกค้า ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.airasia.com/rewards ทั้งนี้คะแนนแอร์เอเชียที่ไม่ได้ถูกแลกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะหมดอายุลงโดยผู้จัดไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และไม่มีมีหน้าที่รับผิดต่อลูกค้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเป็นไปตามที่ AirAsia กำหนด ซึ่งสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของกิจกรรมได้ที่ https://www.airasia.com/aa/about-us/en/gb/event-general-terms-and-conditions.html
 • สิทธิพิเศษนี้ให้โดย AirAsia เฉพาะลูกค้าของ Mastercard® เท่านั้น  และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือจำหน่ายแก่ผู้อื่นได้
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า/บริการตามกิจกรรมนี้ ธนาคารกรุงไทยจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการดังกล่าว กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้จัด/ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารกรุงไทย และ/หรือผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกกิจกรรมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด และ/หรือผู้จัดกิจกรรมกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ธนาคารกรุงไทย และ/หรือผู้จัดกิจกรรม ไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารกรุงไทย และ/หรือผู้จัดกิจกรรมเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก