เรื่องเด่น

สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี รับโค้ดส่วนลด Lazada สูงสุด 200 บาท

อัพเดทวันที่ 1 เม.ย. 2567


สิทธิพิเศษ ต่อที่ 1

พิเศษ! สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี ผ่านแอป Krungthai NEXT รับโค้ดส่วนลด Lazada 100 บาท ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

สิทธิพิเศษ ต่อที่ 2

เมื่อผูกบัตรฯและใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ขั้นต่ำ 1,000 บาท/รายการ ภายในเดือนที่สมัครบัตรฯ รับโค้ดส่วนลด Lazada เพิ่ม 100 บาท


สมัครเลย


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ารายใหม่ ที่สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี (“บัตรฯ”) ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 0.00 น. ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) จะได้รับ โค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 100 บาท (“โค้ดส่วนลด”) ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • หลังจากที่ลูกค้าสมัครบัตรฯ เสร็จเรียบร้อย และลูกค้าผูกบัตรฯ และมีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ บนช่องทางออนไลน์ ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อรายการ ภายในเดือนที่ลูกค้าสมัครบัตรฯ จะได้รับ โค้ดส่วนลด Lazada เพิ่ม 100 บาท
 • ธนาคารจะนับยอดรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในเดือนที่ลูกค้าสมัครบัตรฯ เท่านั้น เพื่อนำมาคำนวณสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลด
 • ธนาคารจะดำเนินการมอบโค้ดส่วนลด ให้กับลูกค้าที่สมัครและใช้จ่ายผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ภายใน 30 วันทำการหลังจากเดือนที่ลูกค้าสมัครบัตร ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ของธนาคาร เช่น หากลูกค้าสมัครบัตรในเดือนเมษายน ลูกค้าจะได้รับ โค้ดส่วนลด ภายใน 30 วันทำการ หลังจบเดือนเมษายน ทั้งนี้ "วันทำการ" หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน
 • โค้ดส่วนลด สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของ Lazada (https://www.lazada.co.th/) และใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทยใบที่กำหนดเท่านั้น
 • จำกัดการรับ โค้ดส่วนลด สูงสุด 200 บาทต่อบัตรฯ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้บริการ LINE Krungthai Connext และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคาร และลูกค้าจะต้องยังคงสถานะเป็นผู้ถือบัตรฯปกติ และยังคงสถานะการใช้บริการ LINE Krungthai Connext และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคาร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงขณะที่ธนาคารทำการส่งมอบโค้ดส่วนลดให้แก่ลูกค้า โดยจะต้องไม่ปิดกั้นการรับข้อความ ตลอดระยะเวลาดังกล่าว
 • กรณีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคาร หรือปิดกั้นการรับข้อความ หรือลบข้อความ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการส่งมอบ โค้ดส่วนลด โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการส่งมอบผ่านช่องทางอื่นใดได้ และลูกค้าไม่สามารถขอแลกเปลี่ยน / ชดเชย / โอน / คืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของโค้ดส่วนลด ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคาร และ/หรือ Lazada ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิก รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารและ/หรือ Lazada กำหนดเว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารและ/หรือ Lazada ไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ/หรือ Lazada เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการที่ซื้อ/ใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย และ/หรือ สินค้า/ บริการจาก Lazada ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าว กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ หรือจากการซื้อหรือใช้บริการแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของ Lazada  หรือหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อ Lazada /ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ Lazada กำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตกรุงไทย และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXTได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 , สาขาของธนาคาร หรือดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.krungthai.com หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ โค้ดส่วนลด Lazada

 • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ 1 โค้ด ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 • ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้จ่ายที่แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของ Lazada ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของโค้ดส่วนลดนี้ หลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายขายอื่นๆ ของ Lazada และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1 และสูตร 2, บัตรกำนัลร้านค้า, การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ และการชำระบิลทุกประเภท
 • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดจะเป็นไปตามที่ Lazada กำหนด
 • ธนาคาร และ/หรือ Lazada ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหรือไม่ชดเชยส่วนลดจากมูลค่าของโค้ดส่วนลด หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิกหรือถูกปฏิเสธ หรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 • รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • Lazada ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โค้ดส่วนลด Lazada ได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Lazada โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก