เรื่องเด่น

KT-CHINA-A จากกรุงไทย ลงทุนกับกลุ่ม ธุรกิจยักษ์ใหญ่ในจีน

อัพเดทวันที่ 25 ส.ค. 2565


กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (KT-CHINA-A)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน : 6
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด