เรื่องเด่น

KT-HEALTHCARE-A จากกรุงไทย ให้พอร์ตแข็งแรง กับเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ

อัพเดทวันที่ 25 ส.ค. 2565


กองทุนรวม KT-HEALTHCARE-A, KT-HEALTHCARE-SSF, KT-HEALTHC RMF

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน : 7
นโยบายการลงทุน : นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมหลัก มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต