เรื่องเด่น

KT-HEALTHCARE-A จากกรุงไทย ให้พอร์ตแข็งแรง กับเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ

อัพเดทวันที่ 25 ส.ค. 2565


กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (KT-HEALTHCARE-A)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยงกองทุน : 7
นโยบายการลงทุน : กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม