เรื่องเด่น

KT- VIETNAM จากกรุงไทย ยืนหนึ่งใน CLMV เศรษฐกิจเติบโต แบบก้าวกระโดด

อัพเดทวันที่ 25 ส.ค. 2565


กองทุนรวม KT-VIETNAM-A, KT-VIETNAM-SSF, KT-VIETNAM RMF

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน : 6
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม และ/หรือจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักหรือมีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS และ/หรือ กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของประเทศเวียดนาม หรือได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามตามที่กล่าวมาข้างต้นด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด