“การควบคุมให้เกิดความสมดุล” ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและสังคม   จากความตระหนักถึงประเด็นปัญหาประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น จนนำไปสู่การก่อตั้งกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) เพื่อให้เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและคนในสังคมได้รับความรู้ และเข้าถึงข้อมูลทางด้านการวางแผนครอบครัว การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกส่งผลกระทบอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องการขาดแคลนอาหาร สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรม คุณภาพชีวิตที่ลดลง และอาจนำไปสู่ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกต่างตระหนัก และร่วมกันแก้ไขปัญหา


Strategy กรุงไทยรักชุมชน


Strategy กรุงไทยรักชุมชน


   “การควบคุมให้เกิดความสมดุล” เป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากร ธนาคารกรุงไทย จึงร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผ่านบริการกระเป๋าตังสุขภาพ หรือ Health Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิบริการส่งเสริมสุขภาพ รับยาคุมกำเนิด และถุงยางอนามัยฟรี ช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และลดความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นการร่วมดูแลประชาชนในสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ง่าย ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


   ธนาคารได้นำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being) ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชากรทุกช่วงวัย

   อ่านรายละเอียด โครงการรับบริการคุมกำเนิดผ่านแอปเป๋าตังสำหรับผู้หญิง  |  โครงการแจกสิทธิรับถุงยางอนามัยผ่านกระเป๋าสุขภาพ


ปฏิทินประจำปี 2566 ทั้งหมด
คลิก

การควบคุมให้เกิดความสมดุล | ธนาคารกรุงไทย จากความตระหนักถึงประเด็นปัญหาประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น จนนำไปสู่การก่อตั้งกองทุนประชากรโลกแห่งสหประชาติ