ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
พิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ Krungthai NEXT สามารถเลือกซื้อเฉพาะแผนความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 70 บาทต่อปี

ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)
แผน 1
(เปิดจำหน่ายถึง 31 ส.ค. 2564)
แผน 5 แผน 6
1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
100,000 - -
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
100,000 500,000 1,000,000
3. การรักษาพยาบาล (ต่อปี)   
   - ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10,000 - -
หรือ
- ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเท่านั้น อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10,000 50,000 100,000
4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว / บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10,000 - -
ค่าเบี้ยประกันภัย/ปี (หน่วย: บาท)
150 70 120
เงื่อนไขการรับประกัน บมจ. ทิพยประกันภัย
อายุรับประกัน
1 ปี – 99 ปี ณ วันขอทำประกันภัย
เงื่อนไขอื่น ๆ

จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 แผนความคุ้มครอง


หมายเหตุ 

  1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาลที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
  2. สมัครผ่าน Krungthai NEXT เท่านั้น

ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548