ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel
checkimg
ขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว สูงสุด 10,000 บาท
checkimg
พิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ Krungthai NEXT สามารถเลือกซื้อเฉพาะแผนความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 70 บาทต่อปี

ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

แผนประกันและความคุ้มครองใหม่
จำนวนเงินเอาประกันภัย (หน่วย: บาท)
แผน 1 แผน 2A แผน 5 แผน 6
1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
100,000 100,000 - -
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
100,000 100,000 500,000 1 ล้าน
3. การรักษาพยาบาล (ต่อปี)
   - ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10,000 30,000 - -
หรือ
   - ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เท่านั้น อันเนื่อง มาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10,000 30,000 50,000 100,000
4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว / บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย กรณีผู้ขอเอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จ่ายตามจริง สูงสุด 10,000 บาทและไม่เกิน 3 ราย - -
ค่าเบี้ยประกันภัย/ปี (หน่วย: บาท)
150 250 70 120
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน
1 ปี – 99 ปี ณ วันขอทำประกันภัย
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • ไม่คุ้มครองผู้ติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • ไม่คุ้มครองผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา 14 วัน (waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
เงื่อนไขอื่น ๆ
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 แผนความคุ้มครอง สำหรับแผน 1-2A และ
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 แผนความคุ้มครอง สำหรับแผน 5-6

หมายเหตุ: 
 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา หมายถึงการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาลที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 3. การขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหารเชื้อฯ มีผลคุ้มครองสำหรับทั้งกรมธรรม์เดิมและกรมธรรม์ใหม่ทุกแผนความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปเท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อฯ ที่เกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าว จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 4. สำหรับการสมัครผ่าน Krungthai NEXT ธนาคารให้บริการแผน 1, 2A, แผน 5 และแผน 6 สำหรับช่องทางสาขาของธนาคารให้บริการ แผน 1, และแผน 2A

ข้อควรรู้
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548