สมาร์ท โพรเทคเตอร์ (12PL)

สมาร์ท โพรเทคเตอร์ (12PL)

จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้น คุ้มครองยาว มีเงินคืนตั้งแต่สิ้นปีที่
2 จนถึงอายุครบ 85 ปี
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สบายใจ
กับความคุ้มครองที่ยาวนานจนถึงอายุ 85 ปี
checkimg
คุ้มค่า
ชำระเบี้ยประกันสั้น เพียง 12 ปี
checkimg
รับเงินคืนครบกำหนดสัญญา 115%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีที่อายุครบ 85 ปี
checkimg
เพิ่มค่าด้วยสิทธิการลดหย่อนภาษี
ด้วยเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

สมาร์ท โพรเทคเตอร์ (12PL)
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ตัวอย่างกราฟแสดงผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 35 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท


รวมเงินจ่ายคืนและจ่ายเงินปันผล*
ขั้นต่ำ ระดับกลาง* ระดับสูง*
162,920 220,441 256,085

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์และความคุ้มครอง เพศชาย อายุ 35 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
1. ผลประโยชน์จากความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต (ขั้นต่ำ)
100,000 บาท
2. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
กรณีเลือกขอรับคืนทุกปี รวมตลอดสัญญา
รวมรับผลประโยชน์ขั้นต่ำ
158,000 บาท
รวมรับผลประโยชน์ระดับกลาง*
193,577 บาท
รวมรับผลประโยชน์ระดับสูง*
200,692 บาท
กรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา**
รวมรับผลประโยชน์ขั้นต่ำ
162,920 บาท
รวมรับผลประโยชน์ระดับกลาง*
220,441 บาท
รวมรับผลประโยชน์ระดับสูง*
256,085 บาท
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • รับเงินสดจ่ายคืนทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไป จนครบอายุ 85 ปี
 • สิ้นปีที่ 15 รับเงินสดจ่ายคืนเป็นจำนวน 900 บาท
 • สิ้นปีที่ 17-50 รับเงินสดจ่ายคืนเป็นจำนวนปีละ 1,000 บาท
 • อายุครบ 85 ปี รับเงินก้อน 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 115,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
 • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย สามารถชำระเบี้ยประกันภัยในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมต่อได้ตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละตัว
เอกสารการสมัครใช้บริการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อควรรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์