PA Happy Protection Plus

PA Happy Protection Plus

สุขใจ ไร้กังวล จากภาระหนี้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดถึง 20 ล้านบาท
checkimg
มีค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
checkimg
มอบผลประโยชน์ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

PA Happy Protection Plus
แผนประกันและความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 
5 ลบ.
แผน 
10 ลบ.
แผน
15 ลบ.
แผน 
20 ลบ.
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
-  อุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
5 ลบ. 10 ลบ. 15 ลบ. 20 ลบ.
-  ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
2.5 ลบ. 5 ลบ. 5 ลบ. 5 ลบ.
-  การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
1.5 ลบ. 3 ลบ. 4.5 ลบ. 5 ลบ.
-  การก่อการร้าย
2 ลบ. 2 ลบ. 2 ลบ. 2 ลบ.
2. ผลประโยชน์ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (รับเพิ่มเติมจากข้อ 1)
500,000 500,000 500,000 500,000
3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะอยู่ในต่างประเทศ (รับเพิ่มเติมจากข้อ 1)
500,000 500,000 500,000 500,000
4. ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  (ระยะไม่คุ้มครอง 180 วัน)
50,000 50,000 50,000 50,000
5. การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุในห้องผู้ป่วยปกติ ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง)
1,500/วัน 2,000/วัน 2,500/วัน 3,000/วัน
6. การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุในห้องผู้ป่วยหนัก(ไอซียู/ซีซียู) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง)
3,000/วัน 4,000/วัน 5,000/วัน 6,000/วัน

 เงื่อนไขความคุ้มครอง

 1. อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุผู้เอาประกันภัย และแผนความคุ้มครองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าธนาคารที่มีสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อทั่วไปกับธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
  • ลูกค้าสินเชื่อทั่วไป สามารถซื้อแผนความคุ้มครองทุนประกันภัยได้ไม่เกิน 10,000,000บาท
  • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ สามารถซื้อแผนความคุ้มครองที่มีทุนประกันภัยได้ตั้งแต่ 5,000,000-20,000,000บาท ได้
 3. รับผู้เอาประกันภัยแรกเข้า ที่มีอายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ (คำนวณโดยนำปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ ด้วยปี พ.ศ.เกิด) และสำหรับอายุผู้เอาประกันภัย กรณีต่ออายุเมื่อนำอายุมารวมกับระยะเวลาเอาประกันจะต้องไม่เกิน 70ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต และไม่มีโรคประจำตัว ณ วันขอเอาประกันภัย
 4. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยทุกราย และผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 5. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อทุนประกันภัย สูงสุดได้ไม่เกิน 10 ล้านหรือ 20 ล้านบาท ตาม ข้อ 2.1 หรือ 2.2 โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ที่เกินจากข้อกำหนดและ ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ที่ยกเลิกนั้นให้เต็มจำนวนโดยไม่มีดอกเบี้ยแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์

ข้อควรรู้

 • รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์