ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับลูกค้านิติบุคคล PA สุขใจ ยกก๊วน

ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับลูกค้านิติบุคคล PA สุขใจ ยกก๊วน

ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เพื่อมอบเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างครอบคลุม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
checkimg
มีค่าชดเชยรายวันกรณีการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
สูงสุดถึง 365 วัน
checkimg
กิจการสามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยมาหักค่าใช้จ่ายก่อนคำนวณภาษีเงินได้เพื่อผลประโยชน์ทางภาษี

ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับลูกค้านิติบุคคล PA สุขใจ ยกก๊วน
ข้อตกลงและความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2
1. การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ. 1)
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป
150,000 500,000
1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
45,000 150,000
1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
45,000 150,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
5,000 50,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ต่อวัน สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมข้อ 3.1 และ 3.2)
3.1 กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ
- 500/วัน
3.2 กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU
500/วัน 1,000/วัน

หมายเหตุ:

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 5 – 70 ปี และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  2. จำนวนผู้ขอเอาประกันภัยขั้นต่ำ 20 รายต่อ 1 นิติบุคคล โดยเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขอเอาประกันภัย แผนประกันภัย      ที่เลือก และระยะเวลาเอาประกันภัย
  3. ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการ และไม่เป็นโรคที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงที่เคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ โรคเบาหวานที่ต้องใช้อินซูลินหรือเคยยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ โรคกระดูก โรคกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์หรือมีเชื้อไวรัส HIV โรคภาวะหายใจอุดกั้น โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรค SLE/DLE มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ) หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย (หน่วย: บาท)
ราย 1 ปี ราย 3 ปี
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 20 – 49 ราย
329 1,642 925 4,631
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 50 – 99 ราย
316 1,579 890 4,450
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 100 – 199 ราย
302 1,510 850 4,255
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 200 – 999 ราย
290 1,447 816 4,081
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 1,000 – 9,999 ราย
279 1,391 784 3,921
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 10,000 รายขึ้นไป
268 1,338 755 3,773

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย (หน่วย: บาท)
ราย 5 ปี ราย 7 ปี
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 20 – 49 ราย
1,489 7,454 2,021 10,114
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 50 – 99 ราย
1,432 7,165 1,942 9,721
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 100 – 199 ราย
1,369 6,850 1,857 9,294
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 200 – 999 ราย
1,313 6,571 1,782 8,915
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 1,000 – 9,999 ราย
1,262 6,312 1,711 8,564
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย 10,000 รายขึ้นไป
1,213 6,074 1,647 8,241

ข้อควรรู้

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548