โอนเงินซื้อบ้านเมืองนอก

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

สำหรับซื้อ หรือ ลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สะดวก ง่าย โอนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
checkimg
ยอดเงินโอน ไม่เกิน USD200,000 หรือเทียบเท่า ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ
checkimg
รับใบเสร็จ และสำเนา MT 103 ทางอีเมลล์เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการโอน
checkimg
เช็คสถานะการโอนเงินต่างประเทศได้ที่ Krungthai Customer Services โทร 02-111-1111

โอนเงินซื้อบ้านเมืองนอก

วัตถุประสงค์การโอน
ส่งเงินไป ซื้อ เช่าซื้อ ลงทุน ชำระค่าตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ในชื่อของตนเอง หรือ ครอบครัว (บิดา,มารดา,บุตร,สามี,ภรรยา) Purpose Code: 318072

กรณีที่ยอดโอนเงิน
ไม่เกิน USD 200,000 หรือเทียบเท่า 

   
ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ

กรณีที่ยอดโอนเงิน
มากกว่า USD 200,000 หรือเทียบเท่า 

   
 ใช้เอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
  • หลักฐานที่แสดงว่าจะมีการซื้อ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ
  • กรณีชำระค่าตกแต่ง เรียกหลักฐานแสดงการถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
  • หลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง

     หมายเหตุ :

  • กรณีโอนแทนบุคคลในครอบครัว ให้ยื่นเอกสารแสดงความสัมพันธ์
  • กรณีโอนเงินแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์อื่นที่สัญญาเป็นชื่อร่วมที่ไม่ใช่ครอบครัว ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน
  • กรณีส่งเงินให้แก่ตัวแทนที่ไม่ใช่ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ ให้ยื่นหลักฐานแสดงว่ามีการแต่งตั้ง


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ Krungthai Corporate FX Sales Team โทร. 02-208-4646 หรือ CorporateFXSales@krungthai.com

  • ระยะเวลาในการโอนเงินถึงปลายทางขึ้นอยู่กับ Time zone และเงื่อนไขของธนาคารปลายทาง
  • เอกสารหลักฐานประกอบเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเอกสารหลักฐานประกอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกดูเอกสารหลักฐานประกอบหลังจากวันที่โอนเงิน หากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกตรวจสอบ