เรื่องเด่น

มื้อนี้ มีเฮ กับบัตรเดบิตกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 16 มิ.ย. 2567

บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และบัตรเดบิต Krungthai FUN เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน ที่ร้านอาหารทั่วไทย หรือสั่งอาหารผ่านแอป GrabFood, LINE MAN, foodpanda, และ ShopeeFood ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67


รับเครดิตเงินคืน 100 บาท/บัตร/เดือน

สูงสุด 3 เดือน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรฯในหมวดร้านอาหารภายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567  (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”)
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท/บัตร/เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านอาหารภายในประเทศไทยจากการรับประทานภายในร้าน ซึ่งอยู่ในหมวดร้านอาหารภายใต้ Merchant Category Code (MCC) 5812 (Eating Places and Restaurants) และ 5814 (Quick Payment Service-Fast Food Restaurants) ในระบบของ VISA/ Master Card และจากการสั่งอาหารรายการออนไลน์จาก Grab, LINE MAN, Foodpanda และ ShopeeFood เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนจำนวน 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน รวมจำนวน 500 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 1,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาและมอบเครดิตเงินคืนให้เฉพาะการใช้บัตรตามบันทึกรายการใช้จ่ายตามวันและเวลาที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคารตามลำดับก่อน-หลัง โดยถือเอาวัน เวลา ตามวันที่ทำรายการเป็นหลัก ทั้งนี้ ธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ และวันและเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ให้ถือตามวันและเวลาของประเทศไทย
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตร ที่ทำรายการ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละรอบเดือน
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าเฉพาะลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตร ที่ยังคงมีสถานะปกติ หรือไม่ถูกปิด หรือยึด หรืออายัด หรือบัตรเดบิตกรุงไทยที่ยังไม่ถูกยกเลิกจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีของการสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ จากการซื้อสินค้า/บริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีมีข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อร้านค้า ผู้ผลิต ผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตกรุงไทยเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก