เรื่องเด่น

เติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ KK day กับบัตรเดบิตกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 8 พ.ย. 2566


บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel Visa Card เมื่อจองทัวร์ หรือกิจกรรมท่องเที่ยวกับ KKDay (Thailand) ที่  https://bit.ly/3skB2CE และชำระผ่านบัตรฯตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ธ.ค. 66 – 31 พ.ค. 67


ทัวร์ท่องเที่ยว

กิจกรรม

รับส่วนลด 7% (สูงสุด 700 บาท)

สำหรับทัวร์ท่องเที่ยวที่ร่วมรายการ ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี หรือไต้หวัน
ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

โค้ดส่วนลด : KTBTOUR7


รับส่วนลด 5% (สูงสุด 650 บาท)

สำหรับสินค้า และกิจกรรมท่องเที่ยวที่ร่วมรายการ (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น)
ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

โค้ดส่วนลด : KTBWW5ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทยทุกประเภท บัตรเดบิตกรุงไทย FUN และ Krungthai Travel Visa Card (“บัตร”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) ("ลูกค้า”) เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการที่ ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน KKday (Thailand) (“ร้านค้า”) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 น. – วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.ตามเวลาประเทศไทย (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) ตามเงื่อนไขที่กำหนด เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนที่จะครบระยะเวลารายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • โค้ดส่วนลด KTBTOUR7 ใช้เป็นส่วนลด 7% (ส่วนลดสูงสุด 700 บาท) เมื่อจองสินค้าประเภททัวร์ ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี หรือไต้หวัน ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • โค้ดส่วนลด KTBWW5 ใช้เป็นส่วนลด 5% (ส่วนลดสูงสุด 650 บาท) เมื่อจองสินค้า/กิจกรรมท่องเที่ยว/บริการ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะสินค้า/กิจกรรมที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รวมสินค้า/กิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น)
 • โค้ดส่วนลดใช้ได้กับสินค้า/กิจกรรมท่องเที่ยว/บริการ ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้สำหรับการจอง/สั่งซื้อ จากประเทศไทยผ่าน KKday (Thailand) เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และทำการจองผ่านลิงค์ https://bit.ly/3skB2CE
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้กับสินค้าตามลิงก์ที่แจ้ง เว้นแต่มีการแจ้งเป็นอย่างอื่น
 • ระยะเวลาการใช้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – วันที่ 30 มิถุนายน 2567
 • จำกัดโค้ดส่วนลด 2 ประเภทรวมกัน จำนวน 500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้า และกิจกรรมท่องเที่ยวบางประเภท ได้แก่ Universal Studios Japan, JR Pass, Kansai Thru Pass, Osaka Amazing Pass, Tokyo Disneyland รวมถึงสินค้า และบริการท่องเที่ยวพิเศษบางอย่าง ตามที่ร้านค้ากำหนดไว้
 • หากการจอง/สั่งซื้อ ถูกยกเลิก โค้ดส่วนลดจะไม่สามารถถูกใช้ซ้ำได้
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ส่วนลดอื่น การซื้อแบบแพ็กเกจ หรือการแลกใช้ voucher ได้
 • การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางของทัวร์และกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และเงื่อนไขของร้านค้า ข้อมูล และนโยบายที่แจ้งบนหน้าสินค้า โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.kkday.com
 • การยอมรับข้อตกลงถือว่าสมาชิก KKday ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้แจ้งในบัญชีสมาชิกทุกประการเป็นความจริง และถูกต้อง ในกรณีที่ร้านค้าพบว่ามีข้อมูลเท็จ หรือผิดกฎหมาย ร้านค้ามีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีสมาชิก และยกเลิกทุกการสั่งซื้อภายใต้บัญชีดังกล่าว
 • ราคาที่แสดงไม่ใช่ราคาสุทธิ และอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่ง สินค้า และ/หรือบริการ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทยจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย หรือขอรับใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อร้านค้า / ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้ากำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้าไม่ต้องประกาศ หรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่าน และศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อีเมล์ marketing-th@kkday.com หรือ service@kkday.com

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก