ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ฉบับก่อนการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ฉบับก่อนการสอบทาน  
(0.04 MB) PDF
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(2.02 MB) PDF
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(0.17 MB) PDF
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566) [เพิ่มข้อมูลรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ]
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566) [เพิ่มข้อมูลรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ]  
(2.31 MB) PDF
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)  
(1.24 MB) PDF
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ฉบับหลังการตรวจสอบ  
(0.04 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565  
(0.61 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.75 MB) ZIP