ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 มีนาคม 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 มีนาคม 2564  
(0.04 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564  
(0.60 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.03 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน  
(0.03 MB) PDF
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)  
(0.50 MB) PDF
การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) (เพิ่มข้อมูลกรรมการ)
การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) (เพิ่มข้อมูลกรรมการ)  
(1.66 MB) PDF
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.04 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564  
(0.04 MB) PDF