ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ  
(0.04 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30 มิถุนายน 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30 มิถุนายน 2565  
(0.07 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
(0.08 MB) PDF
แจ้งข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดจ่ายเงินปันผลของ TENCENT80
แจ้งข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดจ่ายเงินปันผลของ TENCENT80  
(0.26 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 30 เมษายน 2565  
(0.07 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565  
(0.46 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
(0.34 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ฉบับหลังการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ฉบับหลังการสอบทาน  
(0.07 MB) PDF