ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ฉบับก่อนการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ฉบับก่อนการสอบทาน  
(0.04 MB) PDF
การแต่งตั้งประธานกรรมการ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.18 MB) PDF
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567)
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567)  
(0.27 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 สิงหาคม 2566
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 สิงหาคม 2566  
(0.59 MB) PDF
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(1.95 MB) PDF
การเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.08 MB) PDF
การลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.27 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566  
(0.56 MB) PDF