ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ฉบับก่อนการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ฉบับก่อนการสอบทาน  
(0.04 MB) PDF
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.22 MB) PDF
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(0.58 MB) PDF
แจ้งการจัดตั้งบริษัท กรุงไทย เวนเจอร์ส จำกัด
แจ้งการจัดตั้งบริษัท กรุงไทย เวนเจอร์ส จำกัด  
(0.18 MB) PDF
การเผยแพร่ข้อมูล Analyst Meeting 2566 Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร
การเผยแพร่ข้อมูล Analyst Meeting 2566 Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.15 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  
(0.60 MB) PDF
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และระเบียบวาระการประชุม [เพิ่มข้อมูลรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ]
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และระเบียบวาระการประชุม [เพิ่มข้อมูลรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ]  
(0.33 MB) PDF