ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.28 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
(0.56 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565  
(0.43 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.03 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ฉบับก่อนการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ฉบับก่อนการสอบทาน  
(0.04 MB) PDF
สรุปข้อสนเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด (Tencent Holdings Limited) ออกโดย KTB
สรุปข้อสนเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด (Tencent Holdings Limited) ออกโดย KTB  
(0.55 MB) PDF
การออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
การออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  
(0.16 MB) PDF
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(0.21 MB) PDF