ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับปรับปรุง)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับปรับปรุง)  
(0.54 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566  
(0.59 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.67 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฉบับหลังการตรวจสอบ  
(0.04 MB) PDF
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และระเบียบวาระการประชุม
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และระเบียบวาระการประชุม  
(0.33 MB) PDF
แจ้งการซื้อหุ้นบริษัทย่อยจากบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
แจ้งการซื้อหุ้นบริษัทย่อยจากบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
(0.27 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 มกราคม 2567  
(0.55 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
(0.13 MB) PDF