ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฉบับหลังการตรวจสอบ  
(0.04 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/01/64
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/01/64  
(0.04 MB) PDF
การเข้าทำสัญญากับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด
การเข้าทำสัญญากับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด  
(0.03 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/12/63
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/12/63  
(0.04 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563  
(0.70 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ  
(0.03 MB) PDF