เรื่องเด่น

สินเชื่อ Krungthai SME EEC 4.0

อัพเดทวันที่ 6 พ.ค. 2564

สินเชื่อ Krungthai SME EEC 4.0

ธุรกิจรวมถึงคู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ ต่อยอด กับภาคตะวันออก 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี , จังหวัดระยอง , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2 ปีแรก 4.0% ต่อปี
 • กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี , จังหวัดระยอง , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด รวมถึงคู่ค้า, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง, ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain กับธุรกิจในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดดังกล่าวด้วย
 2. มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. ธุรกิจมียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท / ปี
 4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ประเภทสินเชื่อ

 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 2. วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
 3. วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 4. วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)

หลักประกัน

 1. สถานประกอบการ
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ
 5. กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ให้วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท) ให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน 

ยื่นสมัครสินเชื่อภายใน 30 ธันวาคม 2565
เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด