เรื่องเด่น

โอนเงินต่างประเทศ ผ่าน Krungthai NEXT เรทดี ค่าธรรมเนียมถูก รับ Starbuck e-Coupon 200 บาท

อัพเดทวันที่ 5 ก.ค. 2567

โอนเงินต่างประเทศบนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ค่าธรรมเนียม 149 บาท รองรับ 4 สกุลเงิน 4 ประเทศปลายทาง สหรัฐอเมริกา (USD), สหราชอาณาจักร (GBP), สิงคโปร์ (SGD), ฮ่องกง (HKD)

พิเศษ! รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เมนูโปรโมชันบนแอปฯ Krungthai NEXT หรือ LINE Krungthai Connext
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67

ลงทะเบียนฟรี
ผ่าน LINE
โอนเงินเลย
ผ่าน Krungthai NEXT


ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1. คลิกลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เมนูโปรโมชันบนแอปฯ Krungthai NEXT หรือ LINE Krungthai Connext ของท่าน


ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเมนูโปรโมชันบนแอปฯ Krungthai NEXT

1. กดที่ภาพรายการส่งเสริมการขาย ในแอปฯ Krungthai NEXT
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

3. ได้รับการยืนยันลงทะเบียนสำเร็จขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน LINE Krungthai Connext

1. พิมพ์ข้อความ ลงทะเบียนโอนเงินต่างประเทศ หรือ Register โอนเงินต่างประเทศ
2. กด “ลงทะเบียนรับสิทธิ์” ใต้ภาพ

3. ได้รับข้อความกลับทาง LINE “คุณลงทะเบียนร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว"2. ทำรายการโอนเงินต่างประเทศผ่านแอปฯ Krungthai NEXTข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

โอนเงินต่างประเทศที่ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 149 บาท

 • ให้บริการสำหรับลูกค้าของธนาคารกรุงไทยประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา เท่านั้น
 • กรณี โอนเงินต่างประเทศ บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT รองรับ 4 สกุลเงิน 4 ประเทศปลายทาง ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา-สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD), ประเทศอังกฤษ-สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP), ประเทศฮ่องกง-สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD), ประเทศสิงคโปร์-สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) ด้วย Krungthai Travel Card และ Inter Wallet จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ด้วยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) บัญชีเงินฝากสกุลบาท (CASA) จำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท รับสิทธิ์ค่าธรรมเนียม 149 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 เงินจะเข้าบัญชีปลายทางประมาณ 1-2 วันทำการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการดำเนินการของธนาคารปลายทาง
 • ยกเว้นค่า Commission in Lieu ของบัญชี FCD (กรณี โอนออกไปต่างประเทศ ผ่านระบบ WARP บนแอปฯ Krungthai NEXT)
 • กรณี โอนผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ รองรับ 7 สกุลเงิน 41 ประเทศปลายทาง [สหภาพยุโรป (EUR), ออสเตรเลีย (AUD), แคนาดา (CAD, สหรัฐอเมริกา (USD), สหราชอาณาจักร (GBP), สิงคโปร์ (SGD), ฮ่องกง (HKD)] ค่าธรรมเนียมเพียง 299 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 เงินจะเข้าบัญชีปลายทางประมาณ 1-2 วันทำการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการดำเนินการของธนาคารปลายทาง
 • ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์โอนไปต่างประเทศ เพื่อการลงทุนทุกกรณี ไม่สามารถทำการโอนเงินด้วยตนเองผ่าน Krungthai NEXT ได้ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบ SWIFT โดยยื่นเอกสารที่สาขาธนาคารเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมยื่นเอกสารประกอบในการทำธุรกรรมตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกกรณี
 • ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์โอนไปต่างประเทศ เพื่อการโอนเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศ ไม่สามารถทำการโอนเงินด้วยบริการ Krungthai WARP ทุกช่องทาง อนุญาตให้ลูกค้าสามารถทำการโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ที่สาขาของธนาคารเท่านั้นโดยต้องยื่นเอกสารประกอบทุกรายการ
 • เมื่อทำรายการสำเร็จแล้วลูกค้าไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือ ยกเลิกรายการได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับปลายทางเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือธนาคารปลายทางปฏิเสธไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามและต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าด้วยยอดเงินที่ได้รับคืนภายหลังการหักค่าดำเนินการจากธนาคารปลายทาง และคืนเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนรับซื้อของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารคืนเงิน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน หรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศ หรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินชี้ขาดของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

Starbuck e-Coupon มูลค่า 200 บาท

 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น เพื่อมอบเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ “ลงทะเบียน” รับสิทธิ์ผ่านเมนูโปรโมชันของแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการโอนเงินต่างประเทศผ่าน Krungthai NEXT (“ลูกค้า”) ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 00.01 น. - 30 กันยายน 2567 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับ Starbucks e-Coupon 200 บาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • จำกัดสิทธิ์การรับ Starbucks e-Coupon จำนวน 100 สิทธิ์แรกต่อสัปดาห์ หรือจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 1,400 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยจะนับสิทธิ์ใหม่ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวลา 00.01 น.
 • จำกัดสิทธิ์การรับ Starbucks e-Coupon 1 สิทธิ์/ลูกค้า/เดือน สูงสุด 3 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเมนูโปรโมชันของแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน Krungthai NEXT
 • ลูกค้าที่มีสิทธิ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข จะได้รับคูปองส่วนลด ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ของธนาคาร ภายใน 1 เดือนหลังจากสิ้นระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน ดังนี้
  • รายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ลูกค้าจะได้รับ Starbucks e-Coupon ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567
  • รายการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ลูกค้าจะได้รับ Starbucks e-Coupon ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567
  • รายการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ลูกค้าจะได้รับ Starbucks e-Coupon ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567
 • ในขณะที่ธนาคารทำการส่ง Starbucks e-Coupon ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคารตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้และตลอดระยะเวลาการส่งมอบคูปองส่วนลด โดยไม่ปิดกั้นการรับข้อความ กรณีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคาร หรือปิดกั้นการรับข้อความ หรือลบข้อความ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบคูปองส่วนลด โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการมอบผ่านช่องทางอื่นๆได้ และไม่สามารถขอแลกเปลี่ยน / ชดเชย / โอน / คืนเป็นเงินสดได้
 • Starbucks e-Coupon ที่ได้รับสามารถใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่คูปองนั้นๆ กำหนด กรณีใช้ Starbucks e-Coupon ไม่ทันในเวลาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชย Starbucks e-Coupon หรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นใดให้แก่ลูกค้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชย Starbucks e-Coupon หรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นใดให้แก่ลูกค้าหากคำสั่งการทำรายการโอนเงินถูกยกเลิกหรือถูกปฏิเสธในทุกกรณี
 • Starbucks e-Coupon นี้ไม่สามารถโอน หรือทอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ สตาร์บัคส์ (Starbucks) ประเทศไทย กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือ สตาร์บัคส์ (Starbucks) ประเทศไทย กำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก