เรื่องเด่น

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อัพเดทวันที่ 26 เม.ย. 2566

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินจำหน่าย
วงเงิน 30,000 ล้านบาท
ระยะเวลาการจำหน่าย
15 - 23 พฤษภาคม 2566
อัตราดอกเบี้ย
รุ่นอายุ 7 ปี (SB305B)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.70% ต่อปี
รุ่นอายุ 10 ปี (SB335A)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.60% ต่อปี
วันที่จำหน่าย
วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร
(ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)
ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นสูง (บาท)
กลุ่มที่ 1 ช่วงที่ 1
15 – 17 พ.ค. 66 (วันจองซื้อ)
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

วงเงินจำหน่าย: 25,000 ล้านบาท
รุ่นอายุ: 7 ปี (SB305B)
1,000 ไม่จำกัด
กลุ่มที่ 2 ช่วง 2
22 – 23 พ.ค. 66  (วันจำหน่าย)
สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

วงเงินจำหน่าย: 5,000 ล้านบาท
รุ่นอายุ: 10 ปี (SB335A)
1,000 ไม่จำกัด


หมายเหตุ :

 1. ช่วงที่ 1 เริ่มจำหน่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. (ไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566)
 2. ช่วงที่ 2 เริ่มจำหน่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. (ไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566)
 3. กรณีชำระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา
  กลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot first (การทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) โดยจัดสรรขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกราย จะใช้วิธีการสุ่ม (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายให้แก่ผู้จองซื้อจนครบวงเงินจำหน่าย ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันที โดยจะประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 (กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรเนื่องจากผิดเงื่อนไข หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้สำหรับรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566)
  - กลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการจัดสรรแบบ First-Come, First-Served (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) หากวงเงินจำหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ซื้อ ผู้ซื้อจะไม่ได้รับการจัดสรรและธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อทั้งจำนวน โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด
  - กรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้จองซื้อภายหลังต่อไป
การจ่ายดอกเบี้ย
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB305B) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ และพฤษภาคมของทุกปี (ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจัดสรร)
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB335A) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 22 ของเดือนพฤศจิกายน และพฤษภาคมของทุกปี
วันครบอายุไถ่ถอน
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB305B) ครบกำหนดไถ่ถอน 18 พฤษภาคม 2573
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB335A) ครบกำหนดไถ่ถอน 22 พฤษภาคม 2576
การทำธุรกรรมหลังการซื้อพันธบัตร

สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ขายพันธบัตรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB305B) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB335A) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชำระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทำได้หลังจากวันที่ทำการซื้อ 2 วันทำการ

การทำธุรกรรมหลังการซื้อพันธบัตร
จำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และธนาคารกสิกรไทยฯ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน