เรื่องเด่น

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ เปิดรับโอกาสใหม่ วัยเกษียณ ด้วยเงินก้อนใหญ่ ดอกเบี้ย 4.44% ต่อปี

อัพเดทวันที่ 6 มิ.ย. 2566


สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ

เปิดรับโอกาสใหม่ วัยเกษียณ 
ด้วยเงินก้อนใหญ่ 

พิเศษ ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง

4.44% ต่อปี*ตลอดอายุสัญญา

สมัครได้ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลา
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ย
MRR – 2.88% =  4.44% ต่อปี
(จากเดิม MRR –1.345% = 5.975% ต่อปี )

หมายเหตุ: *อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR -2.88% ต่อปี (MRR = 7.32% ต่อปี ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66)ระยะเวลาโปรโมชั่น
ลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 19 พ.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66

ระยะเวลากู้ 
สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ที่ยังไม่มีวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯกับธนาคาร (รายใหม่)**
  • ไม่จำกัดอายุผู้กู้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด

หมายเหตุ : **ลูกค้ารายใหม่ ไม่รวมลูกค้ารายเดิมที่เพิ่มวงเงินทุกกรณี (กรณีขอวงเงินกู้ยังไม่เต็มสิทธิเดิม หรือ มีสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือ กรณี Top Up)