ข่าวและประกาศ

พัฒนาบริการการเงิน ผลักดันการลงทุน EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน

อัพเดทวันที่ 24 ธ.ค. 2564

“กรุงไทย”  ผนึกกำลัง “สกพอ.” พัฒนาบริการทางการเงินตอบโจทย์นักลงทุนทุกกลุ่มในพื้นที่ EEC ครบวงจร ครอบคลุมด้านสภาพคล่อง  การบริหารจัดการ ยกระดับบริการภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ  หวังผลักดันการลงทุนในพื้นที่ EEC ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน  

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทุกกลุ่มในพื้นที่ EEC ทั้งนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่EEC  ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs  เพื่อร่วมขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่ EEC ในเฟสถัดไปในปี 2566-2569 มูลค่า 2.2 ล้านล้านบาทให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้ GDP ในประเทศเติบโตได้เต็มศักยภาพสู่เป้าหมายที่ 4.5-5% ต่อปี ตามที่ภาครัฐตั้งเป้าหมายไว้ ล่าสุดได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สกพอ. ร่วมลงนาม

ทั้งนี้ ธนาคารมีบริการทางการเงิน สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC หลากหลาย ประกอบด้วย สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้า sSME อาทิ สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0 ที่ให้วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน หรือ สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท สามารถกู้ได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท  ผ่อนดีมีลด สินเชื่อฟื้นฟู อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี  สำหรับลูกค้า SME มีบริการ สินเชื่อ SME รักกันยาวๆ  ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนได้นานถึง 10 ปี  สินเชื่อ SME Robotics and Automation เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ วงเงินสูงสุด 80% ของเงินลงทุน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี นอกจากนี้ ยังมี สินเชื่อสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ ECC และ บริการทางการเงินสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ บริการบัญชีเงินฝาก Foreign Currency Deposit และ Krungthai WARP

ธนาคารเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศ นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน บนแนวคิดที่ลดความซ้ำซ้อนและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างครบวงจร อาทิ โครงการ “Smart Financial and Payment Infrastructure” ซึ่งเป็นการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของภาคการเงินและภาคธุรกิจโดยใช้มาตรฐาน ISO 20022 เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุน และยกระดับการบริการทางการเงิน ทั้งของธนาคารและภาคธุรกิจ เช่น ระบบที่ช่วยในเรื่องของการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูล e-Tax invoice และ e-Receipt ผ่านธนาคาร ทำให้กรมสรรพากรมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะนำไปสู่การพิจารณาคืนภาษีที่รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ Digital Supply Chain Finance พัฒนาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการค้า การชำระเงินของภาคธุรกิจ ข้อมูลผู้ให้บริการทางการเงินและระบบภาษีของภาครัฐอย่างครบวงจร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดช่วยแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการในเขต EEC  

ทั้งนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ EEC ให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ” หรือ Smart City เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการค้าการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ผู้ที่สนใจบริการทางเงินของธนาคาร ศึกษารายละเอียดที่ https://krungthai.com/th/content/eec  หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

ทีม Marketing Strategy
24 ธันวาคม 2564

แนะนำสำหรับคุณ