สินเชื่อข้าราชการกรุงไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

สินเชื่อข้าราชการ ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจไทย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
checkimg
ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านกรุงไทย ก็ยื่นกู้สินเชื่อข้าราชการได้
สินเชื่อข้าราชการ ดอกเบี้ยต่ำ กรุงไทย


อัตราดอกเบี้ย
บุคคลค้ำประกัน/
ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
หักเงินได้ชำระหนี้
เริ่มต้น MRR + 0.75% MRR - 0.75%
Auto Debit
เริ่มต้น MRR + 2.75% MRR
วงเงินกู้ที่ให้
บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน หลักทรัพย์ค้ำประกัน
สูงสุด 2 ล้านบาท สูงสุด 5 ล้านบาท

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ระหว่าง MRR +0.75% ต่อปี ถึง MRR +3.75% ต่อปี | อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR = 7.57% ต่อปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 66) | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว


คุณสมบัติผู้กู้
  1. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป
  2. พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป

หมายเหตุ: เรียกเก็บเฉพาะกรณีมีบุคคลค้ำประกันและไม่มีบุคคลค้ำประกัน (ไม่เรียกเก็บกรณีใช้หลักทรัพย์/เงินฝากค้ำประกัน)
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  4. Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย. เงินสดสำรองพร้อมใช้วงเงินกู้ สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน. สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ. คิดดอกเบี้ยตามจริงที่ใช้. เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อธนวัฏ, กู้เงินธนวัฏ

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน ลูกค้าจําเป็นต้องทําประกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันอัคคีภัย กับ ทาง บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย หรือลูกค้ามีสิทธิ์เลือกที่จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดใน กรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องนําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับ เงินกู้และส่งกรมธรรมปีต่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

สมัครสินเชื่อข้าราชการ ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือไม่

ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

กรณีลูกค้าใช้หลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน มีความจำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยด้วยหรือไม่

กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน ลูกค้าจําเป็นต้องทําประกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันอัคคีภัย กับ ทาง บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย หรือลูกค้ามีสิทธิ์เลือกที่จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดใน กรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องนําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับ เงินกู้และส่งกรมธรรมปีต่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน ว่ามีทำบันทึกข้อตกลงกับทางธนาคาร (MOU) ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ