ข่าวและประกาศ

“กรมศุลกากร” จับมือ “กรุงไทย” พัฒนาระบบ “Customs Trader Portal” ให้ผู้นำเข้า – ส่งออก ลงทะเบียนออนไลน์

อัพเดทวันที่ 28 มิ.ย. 2564

       กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางลงทะเบียน ลดความเสี่ยงติดโควิด - 19 พัฒนาระบบ Customs Trader Portal ให้ผู้นำเข้า - ส่งออก ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ดีเดย์เปิดให้บริการ 1 ก.ค. นี้

       นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าในรูปแบบ e-Commerce มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าของบุคคลธรรมดาที่สั่งของมาใช้เอง หรือนำมาจำหน่าย หรือเป็นสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งผู้นำเข้าจำเป็นต้องลงทะเบียนกับกรมศุลกากร โดยแต่เดิมนั้นการลงทะเบียนมี 2 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนโดยยื่นเอกสารที่จุดบริการกรมศุลกากร และลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่จุดบริการกรมศุลกากร ผู้ลงทะเบียนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง มาเป็นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารดังกล่าว สำหรับการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ผู้ลงทะเบียนต้องจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) เพื่อนำมาใช้ในการลงลายมือชื่อ (Digital Signature) ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องไปติดต่อองค์กรที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority: CA) และต้องยื่นเอกสารที่จุดบริการกรมศุลกากรอีกเช่นกัน

       เนื่องจากระบบการลงทะเบียนดังกล่าวทำให้ประชาชนต้องเดินทางมาที่จุดบริการศุลกากรหรือต้องให้ตัวแทนนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงมาแสดงที่จุดบริการศุลกากร ทำให้การดำเนินการล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว กรมศุลกากรจึงได้ออกประกาศฯ ที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น และได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนที่สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนา “ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal” สำหรับผู้ที่จะใช้บริการสามารถลงทะเบียนกับกรมศุลกากรได้ที่ https://www.customstraderportal.com ซึ่งในระยะแรกจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำหรับผู้ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกครั้งแรกกับกรมศุลกากรประเภทบุคคลธรรมดาที่เป็นบุคคลไทยเท่านั้น

       นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับกรมศุลกากรในการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ X2G2X ที่ธนาคารได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ผู้ใช้บริการกรมศุลกากรได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถลงทะเบียนเอง ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยระบบจะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรอัตโนมัติ

       สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรบนเว็บไซต์ Customs Trader Portal สามารถยืนยันตัวตนผ่านธนาคารได้  3 ช่องทาง ได้แก่

  1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถยืนยันตัวตนได้ทันที โดยเข้าไปที่เมนูยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. ตู้ ATM สีเทาของกรุงไทย 3,300 เครื่องทั่วประเทศ
  3. สาขาของธนาคารทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง

       เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้ากับกรมศุลกากร ลงทะเบียนได้ปลอดภัย โดยไม่ต้องยื่นบัตรประชาชนตัวจริงผ่านตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในการลงทะเบียน และ เพิ่มความสะดวกในการยืนยันตัวตนได้ทันทีรวดเร็วกว่าเดิม เพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารและไม่ต้องเดินทาง นอกจากนี้ ผู้นำเข้า-ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดา ยังสามารถชำระค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมใบขนสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด–19

       สอบถามข้อมูลการใช้งานระบบ Customs Trader Portal ได้ที่ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก กรมศุลกากร โทร. 02-667-6488 02-667-7802 หรือที่ www.customstraderportal.com และสอบถามข้อมูลการยืนยันตัวตนได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111


ทีม Marketing Strategy
28 มิถุนายน 2564