ข่าวและประกาศ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)

อัพเดทวันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 28 (ปี 2564) สามารถเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

แนะนำสำหรับคุณ