รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)  
(1.53 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)  
(1.64 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24)  
(8.35 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)  
(1.18 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)  
(1.01 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21)  
(0.75 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20)  
(1.13 MB) PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555  
(1.46 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19)  
(1.22 MB) PDF