รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18)  
(0.59 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17)  
(0.18 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16)  
(1.35 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ครั้งที่ 15)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ครั้งที่ 15)  
(0.27 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 (ครั้งที่ 14)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 (ครั้งที่ 14)  
(2.62 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 (ครั้งที่ 13)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 (ครั้งที่ 13)  
(1.07 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 (ครั้งที่ 12)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 (ครั้งที่ 12)  
(0.59 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 (ครั้งที่ 11)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 (ครั้งที่ 11)  
(0.71 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 (ครั้งที่ 10)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 (ครั้งที่ 10)  
(0.49 MB) PDF