คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  8 พฤศจิกายน 2559 

การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  University of Arizona, Tucson, Arizona, USA

การอบรม
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016 ของ IOD
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 
 • โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development : RoLD 2019 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​ และกรรมการสรรหา บมจ.ปตท.
 • กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ประธานกรรมการ บจ.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 
 • ประธานกรรมการ บจ.เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี
 • ประธานร่วม คณะกรรมการระบบการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน  (ก.ก.ร. )
 • ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการเงินประชาชน
 • กรรมการ The ASEAN Bankers Association (ABA)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
 • กรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน, บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต