คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  8 พฤศจิกายน 2559 

การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  University of Arizona, Tucson, Arizona, USA

การอบรม
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016 ของ IOD
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บจ.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
 • ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
 • กรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บจ.เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน, บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • กรรมการผู้จัดการสายงาน Global Markets และ Country Treasure, Citibank, Thailand & Affiliates