คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  8 พฤศจิกายน 2559 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  University of Arizona, Tucson, Arizona, USA

การอบรม
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016 ของ IOD
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 
 • โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development : RoLD 2019 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2566 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา บมจ.ปตท.
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย
 • กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564"
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บจ.กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
 • ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • กรรมการภาคเอกชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ประธานกรรมการ บจ.เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี
 • ประธานร่วม คณะกรรมการระบบการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน  (ก.ก.ร.)
 • ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการเงินประชาชน
 • กรรมการ The ASEAN Bankers Association (ABA)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
 • ประธานกรรมการ บจ.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์

ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ประธาน คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน ภายใต้ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เลขานุการบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน, บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต