คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:  21 ธันวาคม 2563

การศึกษา
 • M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ.กรุงไทย