คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 68 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  15 ตุลาคม 2558
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ:  14 มกราคม 2559
ประเภทกรรมการ:  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007 ของ IOD
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2005 ของ IOD
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2566 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • ประธานกรรมการ บจ.อินฟินิธัส บาย กรุงไทย
 • ประธานกรรมการ บจ.กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
 • ประธานกรรมการ กลุ่ม บจ.วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ และบริษัทในเครือ
 • กรรมการ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 • กรรมการ บจ.เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.ปตท.
 • ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
 • กรรมการ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
 • กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการลงทุน บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต