ประกันคุ้มครองภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ TIP Cyber Shopping Chill

ประกันคุ้มครองภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ TIP Cyber Shopping Chill

ประกันภัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

ให้ความคุ้มครองการถูกโจรกรรมเงินจากบัญชีส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์

checkimg

คุ้มครองการถูกฉ้อโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์ สูงสุด 10,000 บาท

ประกันคุ้มครองภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ TIP Cyber Shopping Chill
แผนประกันและความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)และ จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การโจรกรรมเงินส่วนบุคคลผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online Theft) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ฯ
3,000 6,500 10,000
2. การทุจริตในการซื้อสินค้าผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online Shopping)     
   ผู้ขอเอาประกันถูกชักจูงโดยไม่สุจริตจากบุคคลภายนอกโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ไม่ได้รับการจัดส่งสินค้าหรือบริการภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการตกลงส่งมอบ จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ฯ
3,000 6,500 10,000
เบี้ยประกันภัยรวมต่อราย ต่อปี (หน่วย: บาท)
99 199 299

หมายเหตุ:

 1. แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ไม่คุ้มครองการกระทำผิดทางอาญา การทุจริต ความประมาท การกระทำโดยเจตนา หรือการกระทำโดยประสงค์ร้ายใด ๆ ของผู้ขอเอาประกัน หรือสมาชิกในครอบครัวผู้ขอเอาประกัน หรือผู้มาเยี่ยมใด ๆ ผู้มาเยี่ยมโดยจ่ายค่าตอบแทน ลูกจ้างผู้เช่า หรือผู้เช่าช่วงของผู้ขอเอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้มาเยี่ยม ผู้มาเยี่ยมโดยจ่ายค่าตอบแทน ลูกจ้าง ผู้เช่า หรือผู้เช่าช่วงของผู้ขอเอาประกันภัย
 3. ไม่คุ้มครองการกระทำที่ไม่สุจริตของบุคคลภายนอกที่ได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้ขอเอาประกันเพื่อเข้าถึงบ้านของผู้ขอเอาประกัน หรือรหัสผ่าน หรือการรับรองการเข้าถึงอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์ บัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Online Wallet) ของผู้ขอเอาประกัน
 4. ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากบัตรชำระเงินถูกโจรกรรมหรือสูญหาย
 5. ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรชำระเงินที่ออกโดยผู้ออกบัตร ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
 6. ไม่คุ้มครองการใช้ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลอนุญาตให้ใช้

ข้อควรรู้

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548