ประกันภัย โดนใจ ไทยแลนด์

ประกันภัย โดนใจ ไทยแลนด์

เที่ยวทั่วไทย ให้คุณมั่นใจทุกทริป ด้วยประกันภัยการเดินทางโดนใจ
ไทยแลนด์
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงถึง 1 ล้านบาท
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
checkimg
ให้ความคุ้มครองสำหรับการเดินทางภายในประเทศสูงสุดถึง 45 วัน
checkimg
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 90 บาท

ประกันภัย โดนใจ ไทยแลนด์
แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครองและจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Domestic Eco Domestic Care
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
500,000 1,000,000
2.ผลประโยชน์การยกเลิกการเดินทาง
25,000 50,000
3.ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
50,000 100,000
4.ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
500,000 1,000,000
ระยะเวลาเดินทาง และเบี้ยประกันภัยรวม/ราย
1 - 4 วัน
90 บาท 180 บาท
5 - 7 วัน
150 บาท 290 บาท
8 - 10 วัน
170 บาท 340 บาท
11 – 14 วัน
200 บาท 400 บาท
15 – 22 วัน
260 บาท 510 บาท
23 - 30 วัน
330 บาท 660 บาท
31 - 45 วัน
410 บาท 810 บาท

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. อายุรับประกันภัย 9 วัน – 75 ปี บริบูรณ์
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 3 ฉบับในเวลาเดียวกัน
  3. ผู้ขอเอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
  4. ไม่คุ้มครองโรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ขอเอาประกันภัย ภายใน 24 เดือน ก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับ
  5. ผู้ขอเอาประกันจะต้องซื้อประกันภัยก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ข้อควรรู้

  • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์