ประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน

ประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศจาก บมจ. ทิพยประกันภัย
ประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน

ประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศจาก บมจ. ทิพยประกันภัย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุด 300,000 บาท
checkimg
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 58 บาทต่อราย ต่อทริปการเดินทาง

ประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน
แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง และจำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
    - กรณีอุบัติเหตุทั่วไป
100,000 300,000
    - กรณีการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย
100,000 300,000
    - กรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 300,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
50,000 100,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
500 / วัน 500 / วัน
4. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
    - จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ของการเดินทางล่าช้าต่อเนื่องกันในทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็ม
- 10,000
5. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
- 10,000
6. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
- 30,000
    - จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
- 5,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
    - จ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ของการเดินทางล่าช้าต่อเนื่องกันในทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็ม
- 10,000
8. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับภูมิลำเนา
50,000 100,000
ระยะเวลาเดินทาง  และ
เบี้ยประกันภัยรวม/ราย
1 - 5 วัน
58 94
6 - 10 วัน
74 118
11 - 15 วัน
109 177

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว                                           
  2. ให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าคนไทย ที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ         
  3. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 85 ปี เท่านั้น             
  4. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง สงคราม การจลาจล การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การก่อการร้าย และอื่นๆตามข้อยกเว้นในเงื่อนไขกรมธรรม์
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามแผนประกันภัยที่ลูกค้าเลือกซื้อ       

ข้อควรรู้

  • รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์