ประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน

ประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศจาก บมจ. ทิพยประกันภัย
ประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน

ประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศจาก บมจ. ทิพยประกันภัย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุด 300,000 บาท
checkimg
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 58 บาทต่อราย ต่อทริปการเดินทาง

แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง และจำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
    - กรณีอุบัติเหตุทั่วไป
100,000 300,000
    - กรณีการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย
100,000 300,000
    - กรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 300,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
50,000 100,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
500 / วัน 500 / วัน
4. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
    - จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ของการเดินทางล่าช้าต่อเนื่องกันในทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็ม
- 10,000
5. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
- 10,000
6. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
- 30,000
    - จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
- 5,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
    - จ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ของการเดินทางล่าช้าต่อเนื่องกันในทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็ม
- 10,000
8. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับภูมิลำเนา
50,000 100,000
ระยะเวลาเดินทาง  และ
เบี้ยประกันภัยรวม/ราย
1 - 5 วัน
58 94
6 - 10 วัน
74 118
11 - 15 วัน
109 177

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว                                           
  2. ให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าคนไทย ที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ         
  3. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 85 ปี เท่านั้น             
  4. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง สงคราม การจลาจล การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การก่อการร้าย และอื่นๆตามข้อยกเว้นในเงื่อนไขกรมธรรม์
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามแผนประกันภัยที่ลูกค้าเลือกซื้อ       

ข้อควรรู้

  • รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์