กรุงไทยปลอดภัยมะเร็ง

กรุงไทยปลอดภัยมะเร็ง

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นถูกที่สุด
คุ้มครองชีวิต และโรคมะเร็ง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
จ่ายจริงทันที
เต็มทุนประกันภัยทุกระยะของโรคมะเร็ง
checkimg
ทุนประกันภัยคุ้มครองโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นสูงสุด 1 ล้านบาทในปีที่ 3
checkimg
เงินทดแทนดูแลครอบครัว 20,000 บาท/เดือน เมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง
checkimg
คุ้มครองการเสียชีวิต ถูกทำร้ายร่างกาย
รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 5 แสนบาท

กรุงไทยปลอดภัยมะเร็ง
ข้อตกลงความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3
หมวดประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
300,000 400,000 500,000
2. การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
1,000 1,000 1,000
หมวดประกันภัยโรคมะเร็ง
3. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non invasive cancer / Carcinoma in Situ) หรือโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) ปีที่ 1
300,000 400,000 500,000
4. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non invasive cancer / Carcinoma in Situ) หรือโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) ปีที่ 2
400,000 600,000 800,000
5. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non invasive cancer / Carcinoma in Situ) หรือโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) ปีที่ 3 เป็นต้นไป
600,000 800,000 1,000,000
6. โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer) ชนิดต่างๆ
100,000 100,000 100,000
7. ผลประโยชน์เงินทดแทนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง (ไม่รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนัง)
20,000 ต่อเดือน
สูงสุด 6 เดือน
เบี้ยประกันภัยรวม (รายปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
20-35 ปี
3,100 3,900 4,800
36-45 ปี
5,150 6,505 8,060
46-55 ปี
6,735 8,490 10,555
56-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
8,360 10,540 13,110
เบี้ยประกันภัยรวม (รายเดือน)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
20-35 ปี
265 330 405
36-45 ปี
435 550 675
46-55 ปี
575 715 890
56-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
710 885 1,100

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต หรือมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
 • อายุรับประกันภัย 20-60 ปี
 • คุ้มครองผู้เอาประกันภัย ที่มีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทย เท่านั้น
 • แผนประกันภัยนี้ ให้สิทธิสำหรับผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 1 แผนประกันภัย
 • แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ประกอบอาชีพ ทนายความ / นักกฎหมาย / นักข่าว / สื่อสารมวลชน ดารา นักแสดง / ไต้ก๋งเรือ / ชาวประมงออกเรือ / ตัวแทนนายหน้าขายประกัน (อาชีพหลัก) / นักกีฬาอาชีพ อาสาสมัครกู้ภัย (งานประจำ) นักการเมือง / ผู้มีทะเบียนบ้าน หรือถิ่นพำนัก 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้ จำหน่ายผ่านช่องทางโทรศัพท์เท่านั้น
หมายเหตุ
 • กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
 • สำหรับหมวดประกันภัยโรคมะเร็ง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุด สำหรับความคุ้มครองข้อ 3, 4 หรือ 5 เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น และความคุ้มครองหมวดประกันภัยโรคมะเร็ง เป็นอันสิ้นสุดลงทันที แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนข้อ 6 ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับหมวดประกันภัยโรคมะเร็งข้อ 3, 4 หรือ 5
 • สำหรับหมวดประกันภัยโรคมะเร็ง หากผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน ในข้อที่ 3, 4, 5 หรือ 6 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุด เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
ข้อควรรู้
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548