Life Legacy 60/99

Life Legacy 60/99 (ไม่มีเงินปันผล)

ส่งต่อความมั่งคั่ง ให้คนที่คุณรัก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ำ
เหมาะกับลูกค้าทุกกลุ่ม
checkimg
ผลประโยชน์เงินคืนไม่ต้องเสียภาษีมรดก
checkimg
หักลดหย่อนภาษีได้
ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

Life Legacy 60/99
ส่งต่อความมั่งคั่งของคุณให้กับคนที่คุณรัก
มีผู้คนจํานวนมากที่วางแผนการสร้างมรดกด้วยการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง โดยหวังที่จะส่งต่อธุรกิจนั้นให้แก่ทายาท รุ่นต่อไปของครอบครัว แต่หากคนในครอบครัวเลือกที่จะไล่ตามความฝันของตัวเอง จึงไม่คิดที่จะสานต่อธุรกิจของครอบครัวอีกต่อไป เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการส่งต่อกิจการหรือธุรกิจ รวมทรัพย์สินที่ไม่สามารถแบ่งออกได้คุณอาจไม่สามารถแจกจ่ายมรดกของคุณให้กับผู้สืบทอดของคุณได้ตามที่ต้องการ
LIFE LEGACY แบบประกันตลอดชีพ (WLNP60/WLNP99L) คือทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมสําหรับคุณ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดสรรมรดกของคุณตามที่คุณต้องการ
ตัวอย่างเปรียบเทียบกรณีส่งต่อมรดกแบบมี และไม่มีการวางแผนล่วงหน้า
แบบที่ 1 กรณีปราศจากการวางแผนมรดก
หลังจากผ่านการทํางานมาหลายสิบปี คุณและคู่สมรสตัดสินใจที่จะเกษียณตัวเอง ซึ่งคุณมีธุรกิจที่มีมูลค่าคิดเป็นจํานวน 25 ล้านบาทโดยตั้งใจจะแบ่งมรดกจํานวน 15 ล้านบาn ให้กับลูกของคุณจํานวน 4 คน และเงินส่วนที่เหลือจํานวน 10 ล้านบาท คุณได้จัดสรรไว้สําหรับการเกษียณอายุของตัวคุณเองและคู่สมรส ซึ่งนั่นอาจยังไม่เพียงพอ หากคุณต้องการรักษาระดับมาตรฐานการครองชีพในปัจจุบัน รวมทั้งการสํารองเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเป็น


แบบที่ 2 วางแผนมรดกกับ LIFE LEGACY
ด้วยการวางแผนมรดก คุณสามารถจัดสรรเงินเพียงจํานวน 10 ล้านบาทสําหรับลูกหลานของคุณ และคุณยังมีเงินอีกจํานวน 15 ล้านบาท สําหรับการเกษียณของตัวคุณเอง ซึ่งมากกว่าแบบที่ไม่มีการวางแผนมรดกเลยถึง 1.5 เท่า โดยเงินจํานวน 10 ล้านบาทที่แบ่งออกมานั้น คุณและคู่สมรสของคุณใช้เงินจํานวน 9 ล้านบาท ในการสร้างความคุ้มครองกับแผนประกัน ไลฟ์ เลกาซี่ ด้วยจํานวนเงินเอาประกันภัย 14 ล้านบาท รวมกับอีก 1 ล้านบาท ที่เหลือ เพื่อส่งต่อเป็นมรดกโดยแบ่งให้ลูกหลานทั้ง 4 คนเท่าๆ กัน

* เป็นเพียงตัวเลขประมาณการเท่านั้น โปรดตรวจสอบจํานวนเบี้ยประกันภัยจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอีกครั้ง
**ผู้เอาประกันภัยอายุ 40 ปี เพศชาย ชื่อแบบประกันไลฟ์ เลกาซี่ แมนชําระเบี้ยเกินอายุ 60 ปี


Life Legacy 60 (ไม่มีเงินปันผล)
 • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่ให้ความคุ้มครองถึงอายุ  99 ปี  ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ  60 ปี
 • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ  วันครบกำหนดสัญญา (ครบอายุ 99 ปี)
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 50 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
 • เอกสารการสมัครใช้บริการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
Life Legacy 60 (ไม่มีเงินปันผล)
 • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่ให้ความคุ้มครองถึงอายุ  99 ปี  ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ  99 ปี
 • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ  วันครบกำหนดสัญญา (ครบอายุ 99 ปี)
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
 • เอกสารการสมัครใช้บริการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อควรรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์