ประกันภัย PA Plus

ประกันภัย PA Plus

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เพิ่มความคุ้มค่าให้ชีวิตคุณ
จากบมจ. ทิพยประกันภัย มีจำหน่ายผ่านช่องทาง Krungthai NEXT เท่านั้น
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบเต็มทุนประกันภัย
checkimg
เพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
checkimg
ให้ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 1,000 บาท
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

ประกันภัย PA Plus
แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) ขยายความคุ้มครอง ฆาตกรรมลอบทำร้ายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
200,000 400,000 600,000 800,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000 20,000 30,000 40,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป  ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จ่ายผลประโยชน์ สูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
วันละ
500
วันละ
500
วันละ
1,000
วันละ
1,000
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (มีระยะเวลารอคอย 180 วัน สำหรับกรณีเจ็บป่วย)
10,000 10,000 20,000 20,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ราย 1  ปี
870 1,310 2,030 2,460

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทยเท่านั้น
  3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ ณ วันขอทำประกัน
  4. ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอ และผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขของ บมจ. ทิพยประกันภัย    

ข้อควรรู้

  • รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์