เรื่องเด่น

สายกินตัวท็อป สั่งชิลสุดคุ้ม ที่ foodpanda

อัพเดทวันที่ 29 พ.ย. 2566

บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play และ Krungthai Travel Visa Card เมื่อสั่งอาหารครั้งแรกที่ foodpanda ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (หลังหักค่าส่ง และส่วนลดทุกประเภท) และชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67


ลูกค้าใหม่ foodpanda

รับส่วนลด 30% 

(สูงสุด 80 บาท)


โค้ดส่วนลด KTBNC24

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 0.01 น. – 30 กันยายน 2567  เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังนี้
 • ลูกค้าใหม่ของแอปพลิเคชัน foodpanda (เฉพาะบริการสั่งอาหาร) รับส่วนลด 30% สูงสุด 80 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อ 150 บาทขึ้นไป จำกัดการรับสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์/1 โค้ดส่วนลด  จำกัด 3,000 สิทธิ์/เดือน (จำกัดสิทธิ์รวม 9,000 สิทธิ์) ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สำหรับใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลด ในช่องกรอกโค้ดส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมูลค่าส่วนต่างของโค้ดส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 • หากมีการใช้โค้ดส่วนลดแล้ว ลูกค้ายกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อด้วยกรณีใดๆ โค้ดส่วนลดดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่าจะเต็มจำนวน หรือบางส่วน และไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นได้ และไม่สามารถขอรับสิทธิ์ใหม่ได้
 • โค้ดนี้ไม่สามารถยกเลิก/โอน/เปลี่ยน/คืนเงิน/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติ และดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุผิดพลาดหรือความบกพร่องอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 10 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดเป็นไปตามที่ธนาคาร และ foodpanda กำหนด
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วและพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก