ข่าวและประกาศ

ETDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ e-Commerce ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

อัพเดทวันที่ 22 เม.ย. 2564

ETDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ e-Commerce ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

.

ร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่: https://etdadq.etda.or.th/dashboard/survey/eyJpdiI6IlwvR0F3bkE1c2RIdDljbVgyMDE3V0t3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IjFVNERUM2J6cHJMbnFRWDBzdXpKTUE9PSIsIm1hYyI6ImM0MzVkYmU3ZTFkODc2Zjc4YzkzNTIyMDJlMzVlNzQ1ZTQyNWQ2MWU2MGEyZThlNWI2ZjgyMWY5NzZhM2M0NjEifQ==

.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ดำเนินโครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564 เพื่อจัดทำมูลค่า e-Commerce ของประเทศไทยที่มีความครอบคลุม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

.

นำไปเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ได้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายสมาคม และภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสำรวจ ดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์จัดทำนโยบายและพัฒนาธุรกิจ e-Commerce ของท่านให้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ETDA #สพธอ #eCommerce #eCommerceValue #GODigital #Thailand #eCommerce2021 #eCommerce2564 #Krungthai #กรุงไทย

แนะนำสำหรับคุณ