ข่าวและประกาศ

กรุงไทยครบ 54 ปี ต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า เสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย

อัพเดทวันที่ 13 มี.ค. 2563

กรุงไทยครบ 54 ปี

       คณะกรรมการ ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร, ดร.) และพระสงฆ์ จำนวนรวม 9 รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาเสมารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี รวมทั้งร่วมกับพนักงานทั่วประเทศบริจาคเงินให้แก่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) พร้อมกันนี้ได้ประกาศความสำเร็จการนำนวัตกรรมทางการเงินเชื่อมโยง 5 Ecosystems หลักของธนาคาร และการเดินหน้ายุทธศาสตร์การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า หรือ X2G2X  โดย นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผ่านทาง Facebook LIVE “Krungthai Care” เพื่อให้พนักงานทั่วประเทศร่วมภาคภูมิใจ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

       นายประสงค์ พูนธเนศ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 54 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้อยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทย โดยทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายสำคัญๆ ของภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง และฝ่าวิกฤตต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งยังมีบทบาทในการสนับสนุนการก้าวสู่ Digital Economy นอกจากนี้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร จึงได้วางระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามหลักการ Zero Tolerance เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าและสาธารณชน

       นายผยง ศรีวณิช เปิดเผยว่า ปัจจุบันธนาคารได้ก้าวสู่การเป็น Invisible Banking อย่างเต็มตัว ด้วยแพลตฟอร์มที่หลากหลาย โดยเฉพาะแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT เป๋าตัง และล่าสุดคือโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ทำให้ธนาคารกรุงไทยสามารถสร้างแพลตฟอร์มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีผู้เข้ามาใช้งานในระบบเพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ตอกย้ำความสำเร็จของธนาคารในการก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 โดยปีนี้จะเป็นปีที่ขับแห่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “2 Banking Model” คือ กลยุทธ์แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน มุ่งปกป้อง ป้องกัน รักษา และพัฒนาธุรกิจดั้งเดิมของธนาคาร และกลุยทธ์เรือเร็ว มุ่งเน้นการทำงานแบบเรือเร็ว กระชับ เป็นลักษณะการทำงานแบบ Agile ด้วยคติการเรียนรู้แบบ Fail Fast, Learn Fast ซึ่งจะเป็นการทำงานแบบสอดประสานกัน เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ

       ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเชื่อมโยง 5 Ecosystems หลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มการชำระเงิน กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน กลุ่มระบบขนส่ง และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ด้วยยุทธศาสตร์การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า หรือ X2G2X โดยเริ่มต้นจาก G (Government) ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของธนาคาร เชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กระจายสินค้า วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับต้นทางการผลิตได้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สำคัญยุทธศาสตร์ดังกล่าว ต้องตั้งอยู่บนรากฐานปรัชญา “กรุงไทยคุณธรรม” บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด

       ในช่วงปีนี้ ประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ ธนาคารมีความพร้อมประคองสถานะลูกค้าให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนปรนภาระให้กับลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม มุ่งเน้นเรื่องการปรับนโยบาย ปรับโครงสร้าง และลดภาระของลูกหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ และในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐจึงมีเป้าหมายสร้างสถานะความเป็น “Network of TRUST” หรือการเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจบนฐานรากของการเป็นองค์กรกรุงไทยคุณธรรม โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะร่วมกันผลักดันให้ธนาคารก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เคียงข้างคนไทยทุกภาคส่วน ให้สมกับวิสัยทัศน์ธนาคารกรุงไทย “เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ” อย่างแท้จริง

       นอกจากนี้ ณเดชน์ คูกิมิยะ พรีเซ็นเตอร์ Krungthai NEXT ได้ร่วมสแกน QR Code กรุงไทย เติมบุญ เพื่อบริจาคเงินให้แก่สถาบันบำราศนราดูร พร้อมเปิดเผยว่า แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำธุรกรรมทางการเงินของคนยุคดิจิทัล และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสด


ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด 
13 มีนาคม 2563