ข่าวและประกาศ

กรุงไทยร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน
อัพเดทวันที่ 7 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม นำคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ถวายความเคารพ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นมะม่วงและต้นกล้วย บนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้านำร่องพื้นที่ 2.4 ไร่ จากพื้นที่รับผิดชอบ 11.05 ไร่ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในโครงการ OUR Khung Bang Kachao ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคืนสู่ความยั่งยืน

นายวิชัย อัศรัสกร เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สีเขียวผืนสำคัญขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีความโดดเด่นทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์  แต่จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ ทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในหลายด้าน ธนาคารกรุงไทยจึงได้ร่วมกับ 34 องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์ ดำเนินโครงการ OUR Khung Bang Kachao  ภายใต้การกำกับของมูลนิธิชัยพัฒนา

“การพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ใช้รูปแบบสานพลังความร่วมมือ ใช้ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ นวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีจากแต่ละองค์กร ร่วมพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างเป็นองค์รวม เน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน อย่างเข้าถึง เข้าใจ พัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารกรุงไทย ซึ่งทำ CSR  ภายใต้แนวคิด กรุงไทยรักชุมชน จึงได้ร่วมเป็นคณะทำงานใน 3 ด้าน ได้แก่ คณะทำงานด้านพื้นที่สีเขียว คณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และคณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและเงินทุน รวมทั้งมีแผนงานที่ชัดเจนตลอดระยะเวลา 5 ปี”

นายวิชัย อัศรัสกร กล่าวต่อไปว่า ในการร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้านั้น ธนาคารกรุงไทยจะนำโมเดลกรุงไทยรักชุมชนที่ทำร่วมกับชุมชนอื่นๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งประกอบด้วย 6 ชุมชน 13,209 ครัวเรือน 11 โรงเรียน และวัด 12 แห่ง โดยการให้ความรู้ทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน การบริหารจัดการชุมชนและการมีส่วนร่วม การพัฒนาจุด Landmark ของชุมชนด้วย ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น การร่วมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและกำลังการผลิต การสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์  การอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการใช้สื่อ Social Media การนำเสนอและเทคนิคต่างๆ

“พนักงานธนาคารทุกคนภูมิใจที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่สำคัญเป็นสมบัติของคนไทยต่อไป เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

       

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
7 มิถุนายน 2562

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ