ข่าวและประกาศ

จับมือกระทรวงการคลัง เดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินให้ 18 ชุมชน ในพื้นที่ กทม.

อัพเดทวันที่ 17 มิ.ย. 2567


ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยึดหลักพึ่งพาตนเอง สร้างรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ เดินหน้าสานต่อโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่การให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ให้กับ 18 ชุมชน ในพื้นที่ กทม. ครอบคลุม 11 เขต นำร่องอบรมให้ความรู้เขตพระโขนง ที่ชุมชนแย้มสรวล และชุมชนหน้าวัดบุญรอด โดยนำองค์ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน แนวทางในการจัดการหนี้ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน การจัดทำหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายส่วนตัว การออมและมีวินัยทางการเงิน การป้องกันภัยทางการเงิน อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารได้รับความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการให้ความรู้การวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณ การรับสิทธิประโยชน์เงินสมทบผ่านการเป็นสมาชิก กอช. รวมทั้ง แนะนำบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตัวช่วยให้การออมเป็นเรื่องง่าย สร้างวินัยทางการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ข้อที่ 1 แก้ปัญหาความยากจน ยกระดับเศรษฐกิจระดับฐานราก ข้อที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อที่ 8 การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน และข้อที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน


ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศ ด้วยการมุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง เพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่อภาพรวม ในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”


ทีม Marketing Strategy 
17 มิถุนายน 2567

แนะนำสำหรับคุณ