ข่าวและประกาศ

สนับสนุนกองทัพบก มอบเงินสมทบทุนโครงการ Smart Hospital

อัพเดทวันที่ 28 พ.ย. 2566


"กรุงไทย" สนับสนุนกองทัพบก มอบเงินสมทบทุนโครงการ Smart Hospital

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้บริหารสายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,605,000 บาท ให้กับกองทัพบก โดยมี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพบก สมทบทุน โครงการ Smart Hospital เพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกให้มีความทันสมัย มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ที่จะทำให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

ทีม Marketing Strategy
28 พฤศจิกายน 2566